drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Author: Ulla Nordgarden (page 2 of 6)

Vannkrig i kommunereform??

Det er blitt sagt at Drammen truer med å ta vannet fra Sande, om de ikke slår seg sammen med Drammen. Dette er helt feil. I mange år har Glitrevannverket jobbet med en bærekraftig strategi for å sikre vann til sine eiere. Glitre har også hatt avtaler om vannlevering til kommuner som ikke er eiere. Det har i lang tid vært diskutert å avvikle avtaler til kommuner som ikke er eiere, for å sikre eierne vann. Arbeidet med denne strategien har ingenting med kommuenreformen å gjøre. Eierne er Nedre Eiker, Røyken, Lier og Drammen.

Dersom Sande slår seg sammen med Holmestrand, Hof og kanskje Re, vil Sande som kommune opphøre å eksistere. Om nye Holmestrand kommune ønsker en avtale med Glitrevannverket, det vet ingen. Nye Holmestrand vil ha omtrent 38 000 innbyggere (med Re), altså være en stor kommune. Med all sannsynlighet vil denne kommunen konsentrere sine avtaler sørover. Dersom Sande blir stående alene, med sine 10 000 innbyggere, vil det være lettere å inngå nye avtaler, fordi da er kommunen begrenset mht innbyggere. Det utfordrer ikke bærekraften i Glitrevannverket på samme måte, som en ny avtale med 38 000 innbyggere. Dersom Sande slår seg sammen med Svelvik og Drammen, blir Sande en del av eierne, og ny avtale er overflødig.

Glitrevannverket er ikke en del av kommunereformen, og bør ikke brukes som eksempel av hverken Sande eller Drammen eller noen andre. Det som kan bli et resultat av en kommunereform, er at noen IKSer vil endre seg, dersom noen kommuner ser at de kan produsere tjenestene sine selv. Dette gjelder alle IKSer der enten Røyken eller Hurum er med, da disse med all sannsynlighet kommer til å si opp sine eierskap og produsere tjenestene med Asker.

Ingen ønsker at det skal bli skittkasting i en debatt om kommunereform. Derfor må vi skille på relevante problemstillinger og de problemstillingene som finnes uavhengig av reformen. Sande skal ta et retningsvalg, som helt sikkert blir dominert av identitet og kultur, valget bør ikke dreie seg om framtiden til Glitrevannverket.

Budrunder og kulturvalg i kommunereformen

Holmestrands næringsråd fraråder politikere til å se på kommunereformen som en budrunde. Jeg er enig og uenig i utsagnet. En kommunereform bør ha et langsiktig perspektiv og visjoner og mål deretter. De kommunespesifikke vedleggene i den politiske plattformen er det motsatte av dette, fordi de beskriver et ønske om å opprettholde dagens tjenester og de ser i liten grad framover. De blir budrunder.

Likevel må man vise forståelse for at det skapes trygghet ved å liste opp tjenester man har og ønsker å beholde. De er viktige for å vise at en kommunereform ikke har til hensikt å effektivisere bort alle lokale tilbud. Kommunereformen handler om å bli sterkere og kunne omrokkere midler fra sentraladministrasjon til lokale tjenester. Det er viktig for Svelvik å beholde sykehjemskjøkkenet. Det er viktig for Drammen å utvikle Fjell.

Den generelle delen av den politiske plattformen viser at vi tenker langt fram og har visjoner og mål for en ny kommune i framtiden. Den viser at det ikke er budrunder som er det viktigste, men hva vi ønsker oss sammen i den kommende tiden. Holmestrand næringsråd må lese dette, så vil de se at Svelvik og Drammen driver ikke å overbyr Holemstrand om Sande. Vi er alle enige om noen prinsipper, som Sande kan inkluderes i, dersom de ønsker det. Ett av disse prinsippene er bevaring av skolekretser. Reformen er ikke til for å fjerne småskoler i distriktene og bygge storskoler i sentrum. Dette skal balanseres. Eksempelet Galleberg skole er ikke overbyding, det er å fremheve hva som står i dokumentene vi ha jobbet fram sammen.

Det er blitt snakket om at Drammen gir hva som helst for å få nabokommunene med på en kommunereform. Det er feil. Alle som har sittet rundt bordet har akseptert det som har kommet på bordet. Svelvik har akseptert forslagene fra Nedre Eiker. Sande har akseptert forslagene fra Øvre Eiker. Det er ikke slik at alle forhandler med Drammen, alle forhandler med alle, som likeverdige.

Holmestrand kan ikke overby Drammen og Tønsberg for å lokke til seg Re, eller motsatt. Re må ta et selvstendig valg basert på identitet, kultur og økonomi. Det siste har hentet dem inn igjen i forhandlinger. De første vil påvirke retningsvalg. Det sammen gjelder for Sande. Vil de være del av en bykommune eller en distriktskommune, med de ulike påvirkningsmulighetene som det gir. Sande og Re vet hva de kan velge i, ingen trenger å by eller overby dem noe som helst. Folk kommer til å stemme etter tilhørighet.

Galleberg skole legges ikke ned av Svelvik og Drammen

Sande kommune står nå foran et svært viktig retningsvalg: Skal Sande se sørover i retning Holmestrand, eller være med på å danne en ny kommune med blant andre Drammen?

Dersom Sande velger å se sørover mot Holmestrand, kommer nordre deler av Sande helt i utkanten av den nye kommunen. Dette, sammenholdt med det faktum at Sande planlegger å bygge en ny storskole i Sande sentrum, gjør at Galleberg skole vil bli nedlagt i en ny kommune der Sande og Holmestrand inngår.

I mediene er Sandes rådmann sitert slik: ”Når ny sentrumsskole skal bygges, vil min anbefaling være å legge ned Galleberg skole.” I den politiske plattformen som Svelvik og Drammen har utarbeidet sammen med blant andre Sande kommune, står det under kapittelet oppvekst: ”Nåværende skolestruktur opprettholdes. Det skal legges til rette for et godt oppvekstilbud nær der folk bor.”

Vi registrerer at i debatten om Galleberg skole er det ytret påstander om at Galleberg skole vil blitt nedlagt, uavhengig av hvilken vei Sande kommune går. Dette er ikke riktig.

Formuleringen i den politiske plattformen innebærer en forpliktelse om at alle nåværende skoler opprettholdes i den nye kommunen. Det gjelder naturligvis også Galleberg skole.

Vi ser ingen grunn til å legge ned Galleberg skole. I en drammensregion har tvert imot Nordre Sande et betydelig utviklingspotensial i årene som kommer. Galleberg skole reddes dersom Sande velger Drammensalternativet.

Tore Opdal Hansen, ordfører Høyre

Yousuf Gilani, varaordfører Venstre

Tove Paule, gruppeleder Høyre

Masud Gharahkhani, gruppeleder Arbeiderpartiet

Jon Engen-Helgheim, gruppeleder Fremskrittspartiet

Ståle Sørensen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

Odd A. Gusrud, gruppeleder Kristelig folkeparti

Sadi Emeci, gruppeleder Sosialistisk venstreparti

Haydar Øzbal, gruppeleder Drammen byliste

Nyhetsbrev til ansatte i Drammen kommune

Det er viktig med god informasjon i forbindelse med en kommunereform. Reformen er tema på månedlige ledermøter med alle virksomhetene. Den er også fast tema på drøftingsmøtene med de hovedtillitsvalgte og vernetjenesten. Odd og jeg har besøkt både enkeltvirksomheter og fagforeninger, for å informere. Vi har også hatt stand på temadager for Helse og omsorg. I mai ble det sendt ut et nyhetsbrev til alle de ansatte.

Nyhetsbrev ansatte mai 2016

Sande har utredet sine alternativer

Sande skal velge mellom alene, gå med Holmestrand, Hof og kanskje Re, eller Drammen, Svelvik og kanskje flere. Begge valg inneholder usikkerhet, men for Sande handler det ikke om usikkerhet på hva de velger. Det handler om et kulturvalg.

Sluttrapport Sande kommune

Rapporten slår fast at alene-alternativet er det som anbefales minst. Dette er ikke bærekraftig økonomisk.

Dersom Sande slår seg sammen med Holmestrand, så velger de å være en del av en distriktskommune. De velger å få innflytelse på landbrukspolitikken og arealdisponeringer sørover. Sande sentrum vil være ganske stort og kan konkurrere ut Holmestrand når det kommer til en del lokaliseringer. Sandesokningene forsterker sin Vestfoldidentitet og kan med en ny kommune hevde seg i konkurransen Horten og nye Færder. De vil også bli store nok til å kunne produsere en del tjenester selv, som i dag et satt ut i interkommunale selskaper, men dette vil innebære en del ekstrakostnader.

Dersom Sande slår seg sammen med Drammen vil de være med å bygge en regionhovedstad. De vil være med på å styre kinoen, badet, teateret og store arealer til industri, lettere næring og boliger. De vil få mer nasjonal oppmerksomhet om for eksempel store infrastrukturprosjekter. De vil miste sin Vestfoldidentitet, men for dem som orienterer seg nordover og mot Oslo, vil hverdagen kunne bli enklere. Kommunen vil bli stor nok til å produsere en del tjenester selv, som i dag ligger i interkommunale selskaper. Dette vil gi enklere administrasjon og besparelser. Sande sentrum vil bli mindre viktig enn i en Holmestrandkommune. Svelvik by og Sande landsby vil være en del av en flerkjernet samfunnsutvikling, hvor tjenestetilbudet ikke skal reduseres.

Drammen har mye gjeld, men samtidig et stort og  verdifullt eierskap. Det hentes ut store utbytter i EB, Lindum og kinoen. Mye av gjelden balanseres også opp med husleie, så økonomien er forutsigbar og robust.  Holmestrand har mindre gjeld, men bygger i dag på en økonomi som inkluderer eiendomsskatt. Det vil være utfordrende å fjerne eiendomsskatten i begge kommunene og samtidig opprettholde inversteringsambisjonene. Nye Holmestrand er likevel en kommune som vil få en forutsigbar økononmi.

Svelviks siste folkemøte

Så har Svelvik hatt sitt siste folkemøte i forbindelse med kommunereformen. Det var ikke så mange på dette møtet, som sist. Høyre har lagt ut bilder fra møtet på sin Facebookprofil og de oppfordrer alle som blir oppringt til å si ja til en kommunesammenslåing. Denne oppfordringen antar vi kommer fra et samlet kommuenstyre i Svelvik, etter at de siste forhandlingene har gitt resultater for Svelvik i formuleringer rundt skolestruktur.

I Nedre Eiker har man satt igang en NEI-kampanje. Flere stiller seg til disposisjon for å støtte de som vil bevare Nedre Eiker som egen kommune. Vi i Svelvik og Drammen vil gjerne ha med med Nedre Eiker, så vi håper JA-folket kommer seg opp av sofaen og gir litt balanse i debatten, for vi vet at de er der, og at det er mange av dem!

Nå som Asker blir større, skyves Drammen ned fra sin posisjon som «storby». Vi havner i den sekken som framover må konkurrere om midler med Sandefjord og Tønsberg. Her er det langt mindre å hente av oppmerksomhet, enn når man vanker med de store. Dette vil gå ut over Drammen og da vil det også gå ut over Lier og Nedre Eiker, våre tette naboer. Dere vet døra står opp her, og kommer dere ikke nå, så kommer dere kanskje i neste runde. Vi får se.

Veien videre

Vi går mot slutten av mai og kommunene avrunder sine medvirkningsprosesser. Her er en oppsummering over sluttspurten:

Svelvik skal ha en siste innbyggerundersøkelse snart og avholder i dag sitt siste folkemøte. Den første undersøkelsen viste et klart flertall for en sammenslåing. Kommunen har utvidet sitt samarbeid med Drammen de siste årene, og det er stor sannsynlighet for at Drammen og Svelvik vedtar sammenslåing.

Nedre Eiker skal ha folkeavstemning 7. juni og de avholder et folkemøte 26. mai. Det er kun Høyre som flagger et klart standpunkt for en kommunereform i Nedre Eiker, mens fra de andre partiene er det enkeltpersoner som er for, mens flertallet går mot. Innbyggerne i Nedre Eiker er positive til en sammenslåing, viser en tidligere innbyggerundersøkelse. Om en folkeavstemning vil støtte opp under innbyggerundersøkelsen, det må vi vente å se. I Hurum ble det JA, på både innbyggerundersøkelse og folkeavsteming, men rekruttering til folkeavstemninger utenom valg er vanskelig.

Øvre Eiker har ikke fått med seg opposisjonen på forhandlinger, men posisjonen forhandler likevel både med kommunene østover og med Modum. De skal avholde en ny innbyggerundersøkelse om saken. Det er nok viktig for Øvre Eiker hva Nedre Eiker gjør, da de har et utstrakt interkommunalt samarbeid.

Sande har ny folkeavstemning 16. juni. De fohandler både med Holmestrand/Hof og nordover. For Sande er det ikke bare et kulturvalg, mellom å bli med i en distriktskommune eller en bykommune (som det er for Øvre Eiker). Det handler også om tilknytning til en fremtidig mulig Buskerud/Akershus-region, eller en mulig Vestfold/Telemark-region. Sande har også et utstrakt samarbeid nordover, som det vil vli naturlig å reforhandle om de blir del av en større Holmestrandkommune. Blir de stående alene, vil de nok i større grad fortsette en del av samarbeidene nordover. Kommunestyret i Sande er delt omtrent på midten i sin preferanse mot Holmestrand eller nordover. Det sammen gjelder befolkningen.

Drammen har tatt sitt valg og hørt sine innbyggere gjennom undersøkelser, folkemøter og besøk hos lag og foreninger. For Drammen er det viktig å styrke sin stilling som regionhovedstad og ønsker derfor alle velkommen, som ønsker å bidra til å styrke regionen som én kommune. Svelvik støtter denne tankegangen.

Viktige datoer:

7. juni folkeavstemning Nedre Eiker

15. juni kommunestyremøte Sande og Nedre Eiker

16. juni folkeavstemning Sande

20. juni kommunestyremøte Svelvik

21. juni bystyremøte Drammen

22. juni kommunestyremøte Sande og Øvre Eiker

 

Bystyret jobbet seg gjennom den politiske plattformen

Bystyret i Drammen fikk i går en grundig gjennomgang av den politiske plattformen som skal være grunnlaget for dannelse og drift av en ny kommune. Gruppelederne for de to største partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, ledet arbeidet. De har også vært representert i forhandlingsutvalget, sammen med ordfører Tore Opdal Hansen.

Over 20 medlemmer av bystyret møtte til gjennomgangen, og de fleste partier var tilstede med representanter. Arbeidet er et ledd i å forankre innholdet i plattformen, før man nå har de siste rundene med forhandlinger.

Tilbakemeldingene fra salen var overveiende positive. Drammens folkevalgte var mer opptatt av å sikre interessene til de mindre kommunene som deltar, enn å opphøye egne prioriteringer. Dette viser at bystyret står samlet i ønsket om å danne en ny kommune og at kommunene som inkluderes i dette arbeidet blir behandlet med respekt.

Neste forhandlingsmøte er i dag, onsdag 4. mai, i Sande. Hurum må nå avslutte, da de skal ha folkeavstemming mandag 9. mai. Da får vi se om hvilke retning Hurum velger videre.

Med Sande og Øvre Eiker til bordet

Torsdag 28 april møttes 6 kommuner til reelle forhandlinger; Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Drammen og Hurum. Viktige saker som ble diskutert var Buskerudbyen og bærekraftig landbruk.

Buskerudbyen omfatter i dag Lier, Drammen, Nedre Eiker og deler av Øvre Eiker. Samarbeidet har gitt resultater i form av belønningsmidler og bypakker som har styrket kollektivtilbudet, bidratt til bedre forhold for syklister og gående, og det har gitt noe mer vei. I dag forhandles det om en ny og utvidet avtale, som skal sikre et stort løft for kollektivtilbudet i området. Dette er noe Sande, Svelvik og Hurum ønsker å bli en del av.

Staten er motpart i forhandlinger om Buskerudbyen. Når avtalen nå skal reforhandles, er det stor enighet om at ved dannelse av en ny kommune, må Buskerudbyen inkludere nye geografiske områder. Det må i tillegg sees sørover og ikke bare vestover, når kollketivaksene skal styrkes.

Verdien av god matjord er fremhevet i den politiske plattformen. Det er lagt sterke føringer på at matjorda skal sikres til matproduksjon, og at det skal kun være prosjekter med stor samfunnsnytte som kan sette føringene til side. Dersom matord må vike, skal erstatningsmark dyrkes opp. Landbruk løftes opp som er viktig samfunnsområdet i den nye kommunen.

Forhandlingene fortsetter på onsdag 4 mai.

Folkemøte i Drammen 2 mai – Drammensbiblioteket

Vi inviterer til folkemøte om kommunereform. Dette er andre møtet om temaet, og stedet er Drammensbiblioteket. Det første møtet dreide seg om hvorfor vi jobber med en kommunereform, sett fra regjeringens og forskernes side. Nå skal vi høre om hva Drammen gjør og hva drammenserne vil ha.

Ordfører vil innlede ved å fortelle om prosessen med kommunereform og status. Han vil også fortelle om den politiske plattformen og hvor langt arbeidet er kommet med den. Her er kan du lese utkastet etter siste drøftingsmøte:

Politisk plattform etter 260416

Vi har også invitert viktige samfunnsaktører, som skal si litt om sine ønsker og behov for en ny kommune. De som er inviterte er Dag Andersen fra Næringsforeningen i Drammensregionen, Soroor Talebpour fra Ungdomsrådet og Jan Rockstad fra Drammen Idrettsråd.

Lag og foreninger i Drammen vil få invitasjon til dette åpne møtet. Det vil også bli annonsert i media og på sosiale medier. Vi håper mange vil komme, for å høre, lære og gi tilbakemeldinger på hva vi ønsker kommunen skal bli i framtida.

Det blir enkel servering.

Hvor: Drammensbiblioteket

Når: Mandag 2 mai, kl. 1800-2000

Older posts Newer posts