drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Author: odd (page 1 of 7)

AU-møte i Svelvik 11. mai

I morgen, torsdag 11 .mai , arrangeres det såkalt AU-møte på Gamle Fridtjof i Svelvik fra klokken 09-11. AU består av ledende posisjons og opposisjonspolitikere i de tre kommunene. AU er et slags forberedende organ før Fellesnemnda settes. AU har ikke vedtaksmyndighet, men er en viktig møteplass i forberedelsene til den nye kommunen.

Her er dagsorden og sakene som skal diskuteres i morgen:

AU 11. mai 2017_dagsorden og notater

 

Lokaldemokratiundersøkelse i gang

Arbeidsutvalget for de tre kommunene, her i møte på Skur 1 på Drammen Havn tidligere i år.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen deltar på KS sin lokaldemokratiundersøkelse i år. Denne undersøkelsen er rettet både mot innbyggerne og de folkevalgte.

 

De tre kommunene skal sammen bygge sterkere lokaldemokratiske løsninger. Det er ønskelig å vite hvordan situasjonen er nå, for å ha noe å sammenligne med senere. Mellom 15. og 21. mai vil Opinion gjennomføre telefonintervjuer blant innbyggere, og vi oppfordrer de som blir oppringt til å svare.

Innbyggerundersøkelsen

KS har inngått avtale med et gallupbyrå om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen, dvs ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere i kommunene.  Innbyggerdelen består av 14 påstander som respondenten bes å ta stilling til.

Spørsmålene er i tilnærmet likelydende fra undersøkelsen i 2014. Fra primo april 2017 vil gallupbyrådet kunne starte med telefonintervju av innbyggere i påmeldte kommuner. Kommunene har ingen oppgaver i forbindelse med dette. Denne undersøkelsen

Folkevalgtundersøkelsen

Folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen skal gjennomføres i kommunestyremøte. Til sammen 43 spørsmål (14 spørsmål samme som innbyggere + 29 spørsmål kun til folkevalgte) skal besvares elektronisk av det enkelte tilstedeværende kommunestyremedlem – faste og ev møtende vara. Også spørsmålene til folkevalgte er nærmest likelydende spørsmål som ble brukt i undersøkelsen i 2014, og således sammenlignbare.

 Resultater og oppfølging

KS vil kunne hente ut resultater av folkevalgtdelen av undersøkelsen like i etterkant av gjennomføring, og vil umiddelbart kunne sende kommunene dette. Innbyggerdelen vil ta noe lengre tid fordi et eksternt gallupbyrå samler inn dataene som så skal lastes inn på portalen bedrekommune.no. Det er ikke mulig å gjøre løpende. Det tilstrebes at intervju av innbyggere gjennomføres så nær som mulig opptil det tidspunkt folkevalgte gjennomfører undersøkelsen. KS tilbyr å gjennomgå resultatene av undersøkelsen i kommunestyret, og vil ta kontakt med den enkelte kommune om dette. Resultatene fra kommunene vil etter hvert også ligge tilgjengelig på en offentlig webportal www.bedrekommune.no

 

 

Viste seg fram for Kommune-Norge

Ny kommune i Drammensregionen var ett av hovedtemaene for en nasjonal konferanse for norske kommuner denne uken. Fra venstre: Anne Høyer, John Ole Olsen, Bent Inge Bye og Gro Herheim. Nærmest kamera: Åsmund Vetti, KS.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammens oppdrag med å danne en ny kommune sammen var en av hovedpunktene i et nasjonalt seminar for landets kommuner på Lillestrøm denne uken.
Seminaret pågikk over to dager med KS som arrangør. KS er en interesseorganisasjonen for landets kommuner. Et av hovedpunktene på programmet var «Slik jobber Drammen, Svelvik og Nedre Eiker: Ulike perspektiver for sammen å søke merverdi av kommunesammenslåingen.»
Innlederne for de tre kommunene var hovedtillitsvalgt Anne Høyer (Delta) i Drammen kommune, hovedvernombud John Ole Olsen i Drammen kommune, rådmann Gro Herheim i Svelvik og ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker.
Etter at de fire hadde holdt sine innlegg, var det en rundbordkonferanse der de tre diskuterte prosessen så langt, og hva den kommer til å kreve i fortsettelsen. Denne diskusjonen ble ledet av Åsmund Vetti i KS.
Alle de fire innlederne understreket betydningen av å inkludere både de tillitsvalgte og vernetjenesten i prosessen. De ansatte er en nøkkelen til et godt sluttresultat. Både Gro Herheim i Svelvik og Bent Inge Bye i Nedre Eiker fortalte om en tidvis tornefull prosess fram til erkjennelsen av at en storkommune er best for innbyggerne, både fordi større muskler gir bedre tjenester for folk flest, men også fordi de store utfordringene fremover kjenner ikke kommunegrenser.
Da ordstyrer i samtalen etterpå, Åsmund Vetti fra KS, spurte representanmtene fra Drammen, Svelvik og Nedre Eiker om hva som er det aller viktigste for at prosessen fremover skal lykkes, svarte ordfører Bent Inge Bye med å sitere Ibsens Brand: «Det er viljen som gjelder! Viljen frigjør eller feller!»
Selv fortalte han hvordan han hadde gått fra nei til ja i spørsmålet om sammenslåing er best for Nedre Eikers innbyggere, og når han nå har bestemt seg, går han inn for oppgaven med hud og hår: Det er viljen som gjelder!

Konferansen ble tatt opp, og kan ses i sin helhet på Youtube. Ved å følge linken nedenfor som omhandler første dag av konferansen, kan en se det lokale innslaget med våre lokale innledere og påfølgende samtale ca en time og 44 minutter ut i sendingen.

Toppmøte på Portaasen

Fra AU-møtet på Portaasen: Fra venstre og rundt bordet ordfører Andreas Muri i Svelvik, Mads Hilden, Svelvik Ap, Thor Sigurd Syvaldsen, Nedre Eiker Ap, ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye, Elly Thorsen i Nedre Eiker Høyre, og nærmest kamera med ryggen til: Tove Paule og Tore Opdal Hansen.

Ordførere og øvrige toppolitikere fra Nedre Eiker, Svelvik og Drammen møttes på Portaasen 20. april for å diskutere veien videre mot ny storkommune i Drammensregionen. Tilstede var også rådmennene og tillitsvalgte i de tre kommunene.

Det var det såkalte arbeidsutvalget som møttes, og dette er et forberedende organ for den såkalte Fellesnemnda som nedsettes over sommeren. Det er fortsatt kommunestyrene i hver enkelt kommune som har all makt i den enkelte kommune. Således kan ikke Arbeidsutvalget vedta noe, men det viktigste er å snakke sammen om felles saker.

Møtet ble ledet av ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker.

Vedlagt er saksdokumenter for møtet.

Dagsorden og notater til AU 200417 (002)

Sammen skaper vi en ny kommune

Første nyhetsbrev: Jevnlig blir det distribuert nyhetsbrev til alle ansatte i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker om prosessen om dannelsen av en ny kommune:

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har vedtatt å danne en ny kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen vil med 100.000 innbyggere bli Norges sjuende største. Den har et grunnlag i en felles politisk plattform. Denne plattformen kan leses på drammenogsvelvik.com. Denne nettsiden som ble dannet før Nedre Eiker kom med, vil med det første gjenoppstå med nytt navn og ny adresse – og vil bli benyttet som en felles informasjonsside for alle tre kommuner. Her vil all relevant informasjon om den nye kommunen bli publisert, samt en kalender for alle viktige møter. I tillegg sender vi ut informasjonsskriv som dette med jevne mellomrom. Neste nyhetsbrev vil blant annet inneholde informasjon om den nye nettsiden.

Hvorfor ny kommune?

Dagens kommunegrenser samsvarer ikke lenger med de geografiske områdene der folk bor, lever og jobber. Det er fem hovedhensikter med den nye kommunen.

  1. Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. En ny kommune vil få sterkere fagmiljøer. Gjennom å dele erfaringer og kompetanse kan vi gi et enda bedre tilbud til befolkningen.
  2. Robust økonomi. Kommuner med en stor økonomi har større økonomisk handlingsrom og bedre muligheter for å prioritere innenfor rammene.
  3. Helhetlig samfunnsutvikling. En ny kommune har bedre muligheter til å utvikle sine arealer på en mer hensiktsmessig måte. Kollektivtrafikk og veier kan for eksempel planlegges og bygges der folk ferdes, uten hensyn til tidligere grenser.
  4. Styrket lokaldemokrati. En større kommune betyr ikke dårligere vilkår for folkestyret. Tvert imot planlegger den nye kommunen ulike demokratimodeller for å styrke folkestyret i den nye kommunen. Oppgaveutvalg nevnes spesielt i Den politiske plattformen. Det er en måte å invitere ulike ressurspersoner i lokalsamfunnene til å løse arbeidsoppgaver sammen med folkevalgte.
  5. En sterkere stemme. En kommune med 100.000 innbyggere vil ha sterkere påvirkningskraft overfor sentrale myndigheter enn om de tre kommunene hadde operert hver for seg. En sterk stemme høres bedre enn et blandet kor.

Ta kontakt!

Å slå sammen kommuner med flere tusen ansatte, er en omfattende og krevende prosess. Det kan vanskelig informeres ofte nok og godt nok. Kommunereformen er fast tema i alle møter med hovedtillitsvalgte. De folkevalgte blir holdt løpende orientert. Hvis det likevel er noe du som ansatt eller innbygger lurer på: Ta kontakt med din nærmeste leder eller tillitsvalgt.

Hva er en fellesnemnd?

Fram til 1. januar 2020 er det kommunestyrene i de tre kommunene som har all makt og myndighet i sin kommune. Når Stortinget har vedtatt ny kommunestruktur i juni, vil det imidlertid bli nedsatt en såkalt fellesnemnd som består av toppolitikere fra de tre kommunene. Her vil det møte tre representanter fra Svelvik, tre fra Nedre Eiker og seks representanter fra Drammen. Denne fellesnemnda vil bli et politisk verksted for å forberede den nye kommunen.

Arbeidsutvalget

Fram til at fellesnemnda dannes, er det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av tre folkevalgte fra hver kommune. Det første møtet ble holdt på Havna i Drammen 1. mars, og der ble den politiske plattformen gjennomgått i detalj, slik at det er full enighet om hva plattformen betyr og hvordan skal forstås. I tillegg ble rådmennene i de tre kommunene gitt i oppdrag å nedsette arbeidsgrupper for å begynne med kartlegging av ulike områder i de tre kommunene. Disse kartleggingsgruppene har levert et mandat for sitt videre arbeid, og vil i fortsettelsen rapportere til rådmennene.

De to kommende møtene i arbeidsutvalget er 20. april og 11. mai. Disse møtene er åpne.

Temaene som nå kartlegges på tvers av kommune er: Økonomi, eierskap, planarbeid, lokaldemokrati, HR/personal, arkivtjenester, IKT og digitalisering og kommunikasjonsstrategi.

Felles kommunestyremøter

Fram til de tre kommunene blir én kommune, er det viktig å bli kjent med hverandre. Tidligere har kommunestyret i Svelvik og bystyret i Drammen hatt fellesmøte i bystyresalen i Drammen. 15. mars hadde de tre kommunestyrene for første gang et fellesmøte. Det skjedde i Adventistkirken i Mjøndalen. Disse fellesmøtene fatter ingen beslutninger, rett og slett fordi all makt fortsatt befinner seg i formannskap og kommunestyre i hver enkelt kommune. Møtene er likevel viktige arenaer for å bli kjent, snakke sammen og utveksle erfaringer. Dessuten er det innledere som har noe relevant å fortelle. På møtet i Mjøndalen var det rådmann og ordfører i Nye Asker som fortalte om prosessen der. Nye Asker ligger litt foran oss i løypa, og har gjort mange erfaringer som kommer til nytte når den nye storkommunen i og rundt Drammen skal dannes. Neste felles kommunestyremøte blir på Fossekleiva i Svelvik i juni.

Rekruttering av ny rådmann

De tre kommunene er enige om at den nye rådmannen skal ansettes eksternt. Prosessen med å ansette denne rådmannen har så vidt begynt. Denne prosjektrådmannen vil lede sammenslåingsprosessen og bli øverste administrative sjef i den nye kommunen fra 1. januar 2020. Når rekrutteringsbyrået er valgt vil et ansettelsesutvalg tre i arbeid. Dette utvalget vil bestå av representanter for den kommende fellesnemnda, tillitsvalgte og et rekrutteringsbyrå. Det forutsettes at prosjektrådmannen skal tiltre senest 1. januar 2018

Vi lærer av andre

I forbindelse med kommunereformen holdes det en rekke kurs og seminarer i regi av KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Representanter fra politisk og administrativ ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud deltar på disse samlingene.

Historisk møte mellom tre kommunestyrer

 

Fotograf: TORBJØRN TANDBERG

Det var historisk sus over det første møtet mellom de fremste folkevalgte i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen da de tre kommunestyrene møttes i Adventkirken i Mjøndalen onsdag kveld.

Tidligere har kommunestyret i Svelvik og bystyret i Drammen hatt fellesmøte i bystyresalen i Drammen rådhus, men denne gangen var det Nedre Eiker sin tur til å invitere sine kolleger i Drammen og Svelvik. De tre kommunene skal som kjent bli én kommune fra 2020, landets sjuende største med 100.000 innbyggere.

Hensikten med å sette de tre kommunestyrene i stevne var både å bli kjent med hverandre og dessuten lytte til hva Nye Asker kommune har fått til så langt. Nye Asker er interessant på flere måter. Den er bare litt mindre enn det den nye storkommunen i Drammensregionen vil bli. Sammenslåingen der skjer med en stor kommune, en mellomstor og en relativt liten (Asker, Røyken og Hurum), og er således ganske tilsvarende med sammenslåingen mellom Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Et tredje poeng er at Nye Asker og den nye kommunen i Drammensregionen definerer hverandre som sine viktigste samarbeidspartnere, og dessuten er Asker kommet noe lenger i prosessen enn det den nye storkommunen i Drammensregionen er.

Møtet i Nedre Eiker ble ledet av ordfører Bent Inge Bye, som sammen med sine ordførerkolleger i Drammen og Svelvik, Tore Opdal Hansen og Andreas Muri, redegjorde for prosessen så langt. Ingen ting er ennå bestemt, men en omfattende kartlegging i de tre kommunene er begynt.

Som Bye så treffende sa det: «Dette er som Prøysen, vi stille med blanke ark og fargestifter til.»

Hovedinnledere denne kvelden var imidlertid Nye Askers ordfører Lene Conradi og rådmann Lars Bjerke. I Nye Asker har de allerede nedsatt en såkalt fellesnemnd som er det viktigste arbeidsredskapet når den nye kommunen skal bygges. Bjerke minte om de tre bærebjelkene for at den store fusjonen skal lykkes: Likhet, raushet og gjensidig respekt. Bare slik får man en gjensidig forståelse for hevrandres ståsted, noe som er helt avgjørende når den nye kommunen skal bygges.

 

 

Stor-Drammen lærer av Nye Asker

Sammen rundt bordet. En liten krets av folkevalgte i Svelvik Drammen og Nedre Eiker møttes i går for å snakke sammen om den nye storkommunen. Fra venstre rundt bordet: Masud Gharahkhani, Tove Paule, Tore Opdal Hansen, Mads Hilsen, Andreas Muri, Jonn Gunnar Lisleid, Elly Thoresen, Lajla Hvaal og Bent Inge Bye.

Lars Bjerke, rådmann i Asker, innledet sitt foredrag for topp-politikere i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen i går med å understreke at nye Stor-Drammen blir Nye Askers viktigste strategiske samarbeidspartner i årene fremover.

Bjerke er altså rådmann i Asker og innstilt som ny rådmann i den nye storkommunen som består av Asker, Røyken og Hurum. Dette prosjektet er kommet lenger enn prosessen i forbindelse med den nye storkommunen rundt Drammen. Derfor var det svært interessant for våre politikere å lytte til de råd og erfaringer Bjerke kom med.

Lars Bjerke

Det var på et møte i arbeidsutvalget for den nye storkommunen rundt Drammen som ennå ikke har noe navn, at Bjerke var invitert som ekstern foredragsholder. De folkevalgte som møtte fra Drammen var ordfører Tore Opdal Hansen, Tove Paule og Masud Gharahkhani. Fra Nedre Eiker møtte ordfører Bent Inge Bye, Lajla Hvaal og Elly Thoresen, og fra Svelvik møtte ordfører Andreas Muri, Mads Hilden og Jonn Gunnar Lislelid. I tillegg var Skur 1 på Drammen Havn, der møtet fant sted, fylt med ledergruppene i de tre kommunene, samt prosjektledere og samfunnsplanleggere. Til sammen var det 27 observatører.

Lars Bjerkes understreket at en massiv fusjon med flere tusen ansatte er en svært krevende prosess som krever streng styring og kontroll fra dag én. Han hadde flere gode råd i så måte. Dessuten betonte han hvor mye politikk det er i en slik prosess. Ikke minst handler det om forankring i politiske organer, og det krevende i at en stor kommune slår seg sammen med to kommuner som er betydelig mindre. Det krever betydelig raushet hos storebror. I så måte mente Bjerke at prosessen i Asker likner mye den i Drammen, der Asker likner på Drammen, Røyken likner på Nedre Eiker og Hurum likner på Svelvik, og han inviterte til tett dialog mellom de to stor-kommunene i tiden fremover.

Drammens ordfører Tore Opdal Hansen roste Bjerkes innlegg, og han mente det var så bra og nyttig at langt flere folkevalgte enn den lille kretsen i AU måtte få tilgang til denne informasjonen. Dette var alle enige om, og det betyr at det blir innkalt til et felles kommune/bystyremøte der Bjerke blir foredragsholder.

I tillegg til Bjerkes foredrag ble det behandlet en rekke saker. AU er ikke et forum som kan treffe bindende vedtak. Det er mer et forum der de folkevalgte snakker seg gjennom saker for å ha en gjensidig forståelse. Blant annet ble Buskerudbyen diskutert, og behovet for at Svelvik blir inkludert i Buskerudbyens tenkning så raskt som mulig. Ikke minst er dette viktig i sammenheng med bygging av en ny Svelvikvei.

Nedre Eikers ordfører Bent Inge Bye, nærmest kamera, tok til orde for å inkludere Svelvik og Svelvikveien i Buskerudbyen.

 

 

Den politiske plattformen: Verktøykassa for ny kommune

eiker

På bildet ser vi ordførerne bli foreviget etter at forhandlingene ble sluttført i mai. Fra venstre: ordfører i Sande Elin Gran Weggesrud, ordfører i Svelvik Andreas Muri, ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, ordfører i Nedre Eiker, Bent Inge Bye og ordfører i Øvre Eiker, Ann Sire Fjerdingstad.

Det var lettelse og glede i kommunestyresalen i Nedre Eiker  etter sluttførte forhandlinger om en politisk plattform mellom de kommunene som da fortsatt var med: Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Sande. Senere falt Øvre Eiker og Sande fra, men plattformen gjelder og vil få stor betydning i ukene og månedene som kommer.

Politisk plattform etter 120516 (klikk for å lese plattformen)

Denne måneden har Nedre Eiker valgt å slutte seg til Drammen og Svelvik.  Sammen skal derfor Svelvik, Nedre Eiker og Drammen lage en ny kommune, og naturligvis er fortsatt våre øvrige naboer velkomne til å sette seg ved bordet.

En felles storkommune blir økonomisk bærekraftig, uten eiendomsskatt. Ved at Nedre Eiker slutter seg til Drammen og Svelvik, vil den nye kommunen runde 100.000 innbyggere før 2020, og dermed bli en av landets største kommuner. Det er bare de store bykommunene, dvs Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Bærum som er større.  Nedre Eiker kommunestyre har med stort flertall vedtatt å danne en ny kommune sammen med Drammen og Svelvik. Det legger grunnlaget for en ny og robust kommune.

Allerede på nyåret vil vi tre ordførere sette oss sammen for å sikre en best mulig prosess fremover. Den politiske plattformen står selvsagt fast, men vi må samtisig sørge for best mulige prosesser fram mot sammenslåingen i 2020, både slik at kommunenes ansatte blir ivaretatt, at tjenestene ikke blir dårligere og at lokaldemokratiet sikres gjennom gode, nærdemokratiske løsninger.

 

 

Mens vi venter ……

berger-1

Anne Synnøve Horten i Svelvik kommune orienterer formannskapene i Svelvik og Drammen om Fossekleiva.

I den søte førjulstid venter vi på den store festen, men ikke bare det. Drammen og Svelvik kommuner venter også på Nedre Eiker og om kommunen blir en del av Stor-Drammen. Derfor var det advent, både på den ene og den andre måten, da formannskapene i Drammen og Svelvik møttes på Berger gård i Svelvik mandag kveld.

12. desember var det felles formannskapsmøte mellom Drammen og Svelvik, og onsdag 14. desember bestemmer kommunestyret i Nedre Eiker seg for om de slutter seg til Drammen og Svelvik, slik at det eventuelt blir tre kommuner som danner en ny kommune.

Men det var ikke bare forventningene til Nedre Eiker som preget mandagens felles formannskapsmøte. Det var kultur som var hovedtema, og representanter for både politikk og administrasjon i de to kommunene fikk en innholdsrik omvisning på Fossekleiva kultursenter og Berger museum i gamle «Fossekleven Fabrik», en nedlagt tekstilfabrikk. Fossekleiva kultursenter og Berger museum er nå et felles satsingsområde for Svelvik kommune, Sande kommune og Vestfoldmuseene og skal driftes og utvikles av partene i fellesskap.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum ligger på Berger, midt mellom Svelvik kommune og Sande kommune. Berger er et av landets best bevarte industrisamfunn og er interessant både i regional og nasjonal sammenheng. I Fossekleiva møtes historie og samtid og utfordrer hverandre. Denne dynamikken styrkes av samarbeidet mellom muséet og kultursenteret. På Fossekleiva er det også kunstutstillinger. For tiden er det den lokale kunstneren Kikki Hovland som stiller ut.

De folkevalgte fikk også orienteringer av Drammens kultursjef Tone Ulltveit-Moe og  Svelviks samfunnsplanlegger Anne Synnøve Horten. Begge ordførerne hadde naturligvis ordet, både under selve arrangementet og julemiddagen etterpå. Stemningen var god, og forventningene store til hva en kan få til sammen, særlig hvis Nedre Eiker blir med. Og mens vi venter på Nedre Eiker var det litt som Welhaven skriver: «De så på hinannen, gikk hver sin vei. De hadde champagne, men rørte den ei.»

Svelviks assisterende rådmann Leif Arne Steingrimsen, Drammens rådmann Osmund Kaldheim og Drammens ordfører Tore Opdal Hansen.

Fra venstre: Drammenspolitikeren Haydar Øzbal, Svelviks assisterende rådmann Leif Arne Steingrimsen, Drammens rådmann Osmund Kaldheim og Drammens ordfører Tore Opdal Hansen.

berger-3

Svelviks ordfører Andreas Muri ønsker formannskapene velkommen til Berger gård

berger-4

Drammens kultursjef Tone Ulltveit-Moe orienterer formannskapene om Drammens kulturpolitikk.

berger-6

Formannskapene fikk omvisning på Fossekleiva, og de fikk blant annet se Kikki Hovlands utstilling.

Et historisk møte innerst i Drammensfjorden

kake

De to ordførerne, Tore Opdal Hansen (til venstre) og Andreas Muri, var hovedpersonene i det historiske kommunestyremøtet onsdag 23. november 2016.

Så har foreningen mellom Drammen og Svelvik funnet sted, om ennå ikke formelt, så på alle andre måter. Noen vil mene det er på høy tid, for Svelvik og Drammen har alltid ligget langs den samme fjorden som har sett vikingskip, seilskuter, containere og bilbåter. Derfor var det historisk sus over onsdagens kommunestyremøte da bystyret i Drammen og kommunestyret i Svelvik møttes for første gang.

I og med at Svelvik og Drammen formelt blir felles kommune fra 1. januar 2020 og en felles kommune bare kan formelt godkjennes av Stortinget, var onsdagens møte «bare» en markering av det faktum at de to kommunene har bestemt seg for å slå seg sammen som to likeverdige kommuner. Men det er altså bare formaliteter som gjenstår, og derfor er det på høy tid at de to kommunenes folkevalgte blir bedre kjent med hverandre.

Møtet på onsdag var et informasjonsmøte. Siden unionen mellom Svelvik og Drammen ennå ikke er formalisert, kan heller ikke et felles kommunestyre fatte gyldige vedtak. Derfor var også møtet et rent informasjonsmøte der de to respektive ordførerne, Drammens Tore Opdal Hansen og Svelviks Andreas Muri, ønsket velkommen og understreket det historiske ved at de to kommunene møtes. Begge tok en rask sveip gjennom historien, for det har også vært sammenslåinger tidligere. Drammen ble by da kjøpestedene Strømsø og Bragernes ble ett, og Skoger var en egen kommune i Vestfold fram til 1964.  Svelvik og Strømm ble én kommune samme år, og Svelviks ordfører Andreas Muri bemerket med et smil om munnen han var glad for at debatten ikke gjentok seg fra den gangen, og at folk i Svelviks omland – les Drammen – ikke lenger fryktet for å bli slukt av byen Svelvik.

Fylkesmannen i Vestfold, Per Arne Olsen, hilste forsamlingen, og rådmannen i Øvre Eiker, Trude Andresen informerte om arbeidet med oppgaveutvalg. Når kommunen blir større, både i omkrets og antall mennesker, er det viktig å ta vare på og styrke nærdemokratiet i grender og bydeler. Det er dette arbeidet Svelvik og Drammen også tar fatt på, og ulike former for nærdemokrati skal utredes fram til fellesnemnda settes. Fellesnemnda er det felles politiske verkstedet som skal arbeide fram mot kommunesammenslåingen 1. januar 2020.

Møtet ble streamet, og kan ses i sin helhet her:

http://drammen.nett.itum.tv/Default.aspx?Video=0ce08723-a9d0-4412-9754-8e8c855d3dab

 

kakke

Det felles kommunestyremøtet ble markert med marsipankaker med kommunenes respektive byvåpen.

 

 

 

 

Older posts