drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: april 2017

Viste seg fram for Kommune-Norge

Ny kommune i Drammensregionen var ett av hovedtemaene for en nasjonal konferanse for norske kommuner denne uken. Fra venstre: Anne Høyer, John Ole Olsen, Bent Inge Bye og Gro Herheim. Nærmest kamera: Åsmund Vetti, KS.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammens oppdrag med å danne en ny kommune sammen var en av hovedpunktene i et nasjonalt seminar for landets kommuner på Lillestrøm denne uken.
Seminaret pågikk over to dager med KS som arrangør. KS er en interesseorganisasjonen for landets kommuner. Et av hovedpunktene på programmet var «Slik jobber Drammen, Svelvik og Nedre Eiker: Ulike perspektiver for sammen å søke merverdi av kommunesammenslåingen.»
Innlederne for de tre kommunene var hovedtillitsvalgt Anne Høyer (Delta) i Drammen kommune, hovedvernombud John Ole Olsen i Drammen kommune, rådmann Gro Herheim i Svelvik og ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker.
Etter at de fire hadde holdt sine innlegg, var det en rundbordkonferanse der de tre diskuterte prosessen så langt, og hva den kommer til å kreve i fortsettelsen. Denne diskusjonen ble ledet av Åsmund Vetti i KS.
Alle de fire innlederne understreket betydningen av å inkludere både de tillitsvalgte og vernetjenesten i prosessen. De ansatte er en nøkkelen til et godt sluttresultat. Både Gro Herheim i Svelvik og Bent Inge Bye i Nedre Eiker fortalte om en tidvis tornefull prosess fram til erkjennelsen av at en storkommune er best for innbyggerne, både fordi større muskler gir bedre tjenester for folk flest, men også fordi de store utfordringene fremover kjenner ikke kommunegrenser.
Da ordstyrer i samtalen etterpå, Åsmund Vetti fra KS, spurte representanmtene fra Drammen, Svelvik og Nedre Eiker om hva som er det aller viktigste for at prosessen fremover skal lykkes, svarte ordfører Bent Inge Bye med å sitere Ibsens Brand: «Det er viljen som gjelder! Viljen frigjør eller feller!»
Selv fortalte han hvordan han hadde gått fra nei til ja i spørsmålet om sammenslåing er best for Nedre Eikers innbyggere, og når han nå har bestemt seg, går han inn for oppgaven med hud og hår: Det er viljen som gjelder!

Konferansen ble tatt opp, og kan ses i sin helhet på Youtube. Ved å følge linken nedenfor som omhandler første dag av konferansen, kan en se det lokale innslaget med våre lokale innledere og påfølgende samtale ca en time og 44 minutter ut i sendingen.

Toppmøte på Portaasen

Fra AU-møtet på Portaasen: Fra venstre og rundt bordet ordfører Andreas Muri i Svelvik, Mads Hilden, Svelvik Ap, Thor Sigurd Syvaldsen, Nedre Eiker Ap, ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye, Elly Thorsen i Nedre Eiker Høyre, og nærmest kamera med ryggen til: Tove Paule og Tore Opdal Hansen.

Ordførere og øvrige toppolitikere fra Nedre Eiker, Svelvik og Drammen møttes på Portaasen 20. april for å diskutere veien videre mot ny storkommune i Drammensregionen. Tilstede var også rådmennene og tillitsvalgte i de tre kommunene.

Det var det såkalte arbeidsutvalget som møttes, og dette er et forberedende organ for den såkalte Fellesnemnda som nedsettes over sommeren. Det er fortsatt kommunestyrene i hver enkelt kommune som har all makt i den enkelte kommune. Således kan ikke Arbeidsutvalget vedta noe, men det viktigste er å snakke sammen om felles saker.

Møtet ble ledet av ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker.

Vedlagt er saksdokumenter for møtet.

Dagsorden og notater til AU 200417 (002)

Sammen skaper vi en ny kommune

Første nyhetsbrev: Jevnlig blir det distribuert nyhetsbrev til alle ansatte i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker om prosessen om dannelsen av en ny kommune:

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har vedtatt å danne en ny kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen vil med 100.000 innbyggere bli Norges sjuende største. Den har et grunnlag i en felles politisk plattform. Denne plattformen kan leses på drammenogsvelvik.com. Denne nettsiden som ble dannet før Nedre Eiker kom med, vil med det første gjenoppstå med nytt navn og ny adresse – og vil bli benyttet som en felles informasjonsside for alle tre kommuner. Her vil all relevant informasjon om den nye kommunen bli publisert, samt en kalender for alle viktige møter. I tillegg sender vi ut informasjonsskriv som dette med jevne mellomrom. Neste nyhetsbrev vil blant annet inneholde informasjon om den nye nettsiden.

Hvorfor ny kommune?

Dagens kommunegrenser samsvarer ikke lenger med de geografiske områdene der folk bor, lever og jobber. Det er fem hovedhensikter med den nye kommunen.

  1. Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. En ny kommune vil få sterkere fagmiljøer. Gjennom å dele erfaringer og kompetanse kan vi gi et enda bedre tilbud til befolkningen.
  2. Robust økonomi. Kommuner med en stor økonomi har større økonomisk handlingsrom og bedre muligheter for å prioritere innenfor rammene.
  3. Helhetlig samfunnsutvikling. En ny kommune har bedre muligheter til å utvikle sine arealer på en mer hensiktsmessig måte. Kollektivtrafikk og veier kan for eksempel planlegges og bygges der folk ferdes, uten hensyn til tidligere grenser.
  4. Styrket lokaldemokrati. En større kommune betyr ikke dårligere vilkår for folkestyret. Tvert imot planlegger den nye kommunen ulike demokratimodeller for å styrke folkestyret i den nye kommunen. Oppgaveutvalg nevnes spesielt i Den politiske plattformen. Det er en måte å invitere ulike ressurspersoner i lokalsamfunnene til å løse arbeidsoppgaver sammen med folkevalgte.
  5. En sterkere stemme. En kommune med 100.000 innbyggere vil ha sterkere påvirkningskraft overfor sentrale myndigheter enn om de tre kommunene hadde operert hver for seg. En sterk stemme høres bedre enn et blandet kor.

Ta kontakt!

Å slå sammen kommuner med flere tusen ansatte, er en omfattende og krevende prosess. Det kan vanskelig informeres ofte nok og godt nok. Kommunereformen er fast tema i alle møter med hovedtillitsvalgte. De folkevalgte blir holdt løpende orientert. Hvis det likevel er noe du som ansatt eller innbygger lurer på: Ta kontakt med din nærmeste leder eller tillitsvalgt.

Hva er en fellesnemnd?

Fram til 1. januar 2020 er det kommunestyrene i de tre kommunene som har all makt og myndighet i sin kommune. Når Stortinget har vedtatt ny kommunestruktur i juni, vil det imidlertid bli nedsatt en såkalt fellesnemnd som består av toppolitikere fra de tre kommunene. Her vil det møte tre representanter fra Svelvik, tre fra Nedre Eiker og seks representanter fra Drammen. Denne fellesnemnda vil bli et politisk verksted for å forberede den nye kommunen.

Arbeidsutvalget

Fram til at fellesnemnda dannes, er det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av tre folkevalgte fra hver kommune. Det første møtet ble holdt på Havna i Drammen 1. mars, og der ble den politiske plattformen gjennomgått i detalj, slik at det er full enighet om hva plattformen betyr og hvordan skal forstås. I tillegg ble rådmennene i de tre kommunene gitt i oppdrag å nedsette arbeidsgrupper for å begynne med kartlegging av ulike områder i de tre kommunene. Disse kartleggingsgruppene har levert et mandat for sitt videre arbeid, og vil i fortsettelsen rapportere til rådmennene.

De to kommende møtene i arbeidsutvalget er 20. april og 11. mai. Disse møtene er åpne.

Temaene som nå kartlegges på tvers av kommune er: Økonomi, eierskap, planarbeid, lokaldemokrati, HR/personal, arkivtjenester, IKT og digitalisering og kommunikasjonsstrategi.

Felles kommunestyremøter

Fram til de tre kommunene blir én kommune, er det viktig å bli kjent med hverandre. Tidligere har kommunestyret i Svelvik og bystyret i Drammen hatt fellesmøte i bystyresalen i Drammen. 15. mars hadde de tre kommunestyrene for første gang et fellesmøte. Det skjedde i Adventistkirken i Mjøndalen. Disse fellesmøtene fatter ingen beslutninger, rett og slett fordi all makt fortsatt befinner seg i formannskap og kommunestyre i hver enkelt kommune. Møtene er likevel viktige arenaer for å bli kjent, snakke sammen og utveksle erfaringer. Dessuten er det innledere som har noe relevant å fortelle. På møtet i Mjøndalen var det rådmann og ordfører i Nye Asker som fortalte om prosessen der. Nye Asker ligger litt foran oss i løypa, og har gjort mange erfaringer som kommer til nytte når den nye storkommunen i og rundt Drammen skal dannes. Neste felles kommunestyremøte blir på Fossekleiva i Svelvik i juni.

Rekruttering av ny rådmann

De tre kommunene er enige om at den nye rådmannen skal ansettes eksternt. Prosessen med å ansette denne rådmannen har så vidt begynt. Denne prosjektrådmannen vil lede sammenslåingsprosessen og bli øverste administrative sjef i den nye kommunen fra 1. januar 2020. Når rekrutteringsbyrået er valgt vil et ansettelsesutvalg tre i arbeid. Dette utvalget vil bestå av representanter for den kommende fellesnemnda, tillitsvalgte og et rekrutteringsbyrå. Det forutsettes at prosjektrådmannen skal tiltre senest 1. januar 2018

Vi lærer av andre

I forbindelse med kommunereformen holdes det en rekke kurs og seminarer i regi av KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Representanter fra politisk og administrativ ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud deltar på disse samlingene.