drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: september 2016

Stor-Drammen best for folk flest

Fylkesmann Helen Bjørnøy går inn for en ny storkommune bestående av begge Eiker-kommunene, Lier, Svelvik og Drammen. Det vil gi flere og bedre tjenester til folk flest, mener Fylkesmannen som nå sender Drammensregionens skjebne videre til statsråd og Storting.

Men hvordan kan en fylkesmann la være å ta hensyn til motstanden i kommunene som enten har sagt nei til en ny storkommune gjennom folkeavstemning eller vedtak i kommunestyre? Fylkesmannen legger til grunn at mye har endret seg i løpet av reformperioden. Vi har en ny situasjon med nye og sterke kommuner som etableres i øst og sør. En stor kommune vil gjøre at vi står sterkere sammen, og muligheten for å bevare og styrke Drammensområdet vil øke. Samtidig har den økonomiske situasjonen for Nedre Eiker blitt forverret.

Om Nedre Eiker skriver Fylkesmannen: «Nedre Eiker har over lengre tid vært en lavinntektskommune med store økonomiske og sosiale utfordringer. Kommunens økonomiske situasjon er krevende og lite robust for å kunne legge til rette for gode og likeverdige tjenester. Selv om kommunen har en befolkning på om lag 25.000 innbyggere, vil kommunen ikke være økonomisk robust til å stå alene over tid.»

helen-bjornoy-ny

Fylkesmann Helen Bjørnøy

Når det gjelder Lier, er situasjonen en annen. Lier er i likhet med Drammen en økonomisk robust kommune som greier seg på egen hånd. Imidlertid går Fylkesmannen gåtr ikke bare sterkt inn for, men mener det er helt nødvendig å bygge en sterk kommune i og rundt Drammen. Om dette skriver Fylkesmannen: «Det etableres sterkere kommuner rundt Drammensregionen både i øst og i sør. Fylkesmannen mener derfor at det er helt nødvendig å skape en sterkere kommune rundt Drammen. Dette for å innfri reformens hovedmål i størst mulig grad, og for at man ikke skal få en situasjon der måloppnåelsen på en del områder risikerer å bli dårligere enn før reformen.»

Det er flere grunner til at Fylkesmannen tilrår en storkommune som består av flere kommuner enn de to (Svelvik og Drammen) som allerede har bestemt seg for å danne en ny kommune sammen. Det handler om en sunt lokaldemokrati. Det er for eksempel etablert en rekke samarbeidsordninger mellom kommunene i området. Imidlertid har disse kommunene vokst inn i hverandre på en slik måte at samfunnsutvikling i en kommune i større eller mindre grad påvirker de andre kommunene, uten at disse innbyggerne kan påvirke utviklingen gjennom stemmeseddelen. Dernest handler det om tjenestetilbudet til folk. En god økonomi som en storkommune vil innebære, vil gi bedre og mer forutsigbare tjenester.

Fylkesmannens innstilling sendes nå til departementet, og kommunestrukturen i Norge blir behandlet i Stortinget til våren.

Fylkesmannens innstilling kan leses her.

 

 

 

Etter vedtak følger kartlegging

Svelvik og Drammen har vedtatt å slå seg sammen til én kommune. Regjeringen har gitt utsatt frist til nyttår, for kommuner som ikke kom i havn med sin prosess. Øvre Eiker er en av kommuene som ba om forlenget frist, ved siden av Re i Vestfold. Fylkesmannen skal komme med sin anbefaling til regjeringen innen 1. oktober, og Stortinget vedtar ny kommunestruktur våren 2017.

I mellomtiden så starter vi som har bestemt oss, med planlegging og kartlegging. Hvor er vi like og hvor vil det bli behov for harmonisering? Det er spørsmålet vi skal jobbe med fram til våren, slik at når Stortinget har fattet sitt vedtak, så kan vi sette igang med det samme. I denne omgang er det kun kartlegging av tjenestene og systemene som skal gjennomføres. Valg av hvordan harmoniseringen skal foregå, det starter vi med neste høst.

Formannskapene i Svelvik og Drammen vil utgjøre det politiske organet som sammen styrer de prosessene som er relevante i forbindelse med kommunereform. Saker som må vedtas formelt, vil skje i de ulike kommunestyrene. De to rådmenene vil lede det administrative arbeidet, i fellesskap.