drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: mai 2016

Svelviks siste folkemøte

Så har Svelvik hatt sitt siste folkemøte i forbindelse med kommunereformen. Det var ikke så mange på dette møtet, som sist. Høyre har lagt ut bilder fra møtet på sin Facebookprofil og de oppfordrer alle som blir oppringt til å si ja til en kommunesammenslåing. Denne oppfordringen antar vi kommer fra et samlet kommuenstyre i Svelvik, etter at de siste forhandlingene har gitt resultater for Svelvik i formuleringer rundt skolestruktur.

I Nedre Eiker har man satt igang en NEI-kampanje. Flere stiller seg til disposisjon for å støtte de som vil bevare Nedre Eiker som egen kommune. Vi i Svelvik og Drammen vil gjerne ha med med Nedre Eiker, så vi håper JA-folket kommer seg opp av sofaen og gir litt balanse i debatten, for vi vet at de er der, og at det er mange av dem!

Nå som Asker blir større, skyves Drammen ned fra sin posisjon som «storby». Vi havner i den sekken som framover må konkurrere om midler med Sandefjord og Tønsberg. Her er det langt mindre å hente av oppmerksomhet, enn når man vanker med de store. Dette vil gå ut over Drammen og da vil det også gå ut over Lier og Nedre Eiker, våre tette naboer. Dere vet døra står opp her, og kommer dere ikke nå, så kommer dere kanskje i neste runde. Vi får se.

Veien videre

Vi går mot slutten av mai og kommunene avrunder sine medvirkningsprosesser. Her er en oppsummering over sluttspurten:

Svelvik skal ha en siste innbyggerundersøkelse snart og avholder i dag sitt siste folkemøte. Den første undersøkelsen viste et klart flertall for en sammenslåing. Kommunen har utvidet sitt samarbeid med Drammen de siste årene, og det er stor sannsynlighet for at Drammen og Svelvik vedtar sammenslåing.

Nedre Eiker skal ha folkeavstemning 7. juni og de avholder et folkemøte 26. mai. Det er kun Høyre som flagger et klart standpunkt for en kommunereform i Nedre Eiker, mens fra de andre partiene er det enkeltpersoner som er for, mens flertallet går mot. Innbyggerne i Nedre Eiker er positive til en sammenslåing, viser en tidligere innbyggerundersøkelse. Om en folkeavstemning vil støtte opp under innbyggerundersøkelsen, det må vi vente å se. I Hurum ble det JA, på både innbyggerundersøkelse og folkeavsteming, men rekruttering til folkeavstemninger utenom valg er vanskelig.

Øvre Eiker har ikke fått med seg opposisjonen på forhandlinger, men posisjonen forhandler likevel både med kommunene østover og med Modum. De skal avholde en ny innbyggerundersøkelse om saken. Det er nok viktig for Øvre Eiker hva Nedre Eiker gjør, da de har et utstrakt interkommunalt samarbeid.

Sande har ny folkeavstemning 16. juni. De fohandler både med Holmestrand/Hof og nordover. For Sande er det ikke bare et kulturvalg, mellom å bli med i en distriktskommune eller en bykommune (som det er for Øvre Eiker). Det handler også om tilknytning til en fremtidig mulig Buskerud/Akershus-region, eller en mulig Vestfold/Telemark-region. Sande har også et utstrakt samarbeid nordover, som det vil vli naturlig å reforhandle om de blir del av en større Holmestrandkommune. Blir de stående alene, vil de nok i større grad fortsette en del av samarbeidene nordover. Kommunestyret i Sande er delt omtrent på midten i sin preferanse mot Holmestrand eller nordover. Det sammen gjelder befolkningen.

Drammen har tatt sitt valg og hørt sine innbyggere gjennom undersøkelser, folkemøter og besøk hos lag og foreninger. For Drammen er det viktig å styrke sin stilling som regionhovedstad og ønsker derfor alle velkommen, som ønsker å bidra til å styrke regionen som én kommune. Svelvik støtter denne tankegangen.

Viktige datoer:

7. juni folkeavstemning Nedre Eiker

15. juni kommunestyremøte Sande og Nedre Eiker

16. juni folkeavstemning Sande

20. juni kommunestyremøte Svelvik

21. juni bystyremøte Drammen

22. juni kommunestyremøte Sande og Øvre Eiker

 

Hurum sa ja til Røyken og Asker

nytt hurum

Innbyggerne i Hurum kommune, her representert ved varaordfører Else Marie Tveit Rødby (Sp) og ordfører Monica Vee Bratlie (H) , har sagt et tydelig ja til å slå seg sammen med Røyken og Hurum.

Folk i Hurum har sagt et klart og tydelig ja til å slå seg sammen med Røyken og Asker i en ny storkommune. Det betyr at befolkningen har sett et tydelig behov for en kommunereform.

Innbyggerne i Hurum fra 16 år hadde tre valg da de gikk til stemmeurnene. Enten kunne de stemme for at Hurum skulle bestå som egen kommune, eller det såkalte vestfjordalternativet (med Røyken og Asker) eller den såkalte fjordbyen som består av Drammen, Svelvik og eventuell flere kommuner som måtte slutte seg til.

Det ble avgitt 2778 stemmer, noe som ga en valgoppslutning på 36.7 prosent. Det er en så lav oppslutning at svaret normalt kan gi grunn til tolkninger. Men svaret som ble gitt, var til gjengjeld svært tydelig. 1769 stemte for at Hurum burde slå seg sammen med andre kommuner, altså 63,7 prosent. Bare 969 stemte for at Hurum skulle stå alene, noe som tilsvarer 34,9 prosent. 40 stemte blankt.

Blant dem som stemte ja til at Hurum skal slå seg sammen med andre kommuner, var det massiv støtte til Røyken- og Asker-alternativet.  Hele 91,6 prosent ville at Hurum skulle orientere seg i retning Asker, mens vare 6,3 prosent ønsket at Hurum skulle orientere seg i retning Drammen.

 

 

Dermed skulle en kanskje tro at kommunene i Drammensregionen er skuffet over Hurums valg. Det er ikke riktig. Hurum har vært en svær positiv bidragsyter til den politiske plattformen som nå snart er sluttført, og Hurums bidrag vil derfor stå i plattformen, selv om Hurum nå har valgt å si nei til å se i retning Drammen. At Hurum velger å se i samme retning som naboen Røyken, er ikke overraskende.

For prosessen videre er det uansett positivt at Hurum nå sier ja til kommunereformens intensjoner. Det kan være en katalysator også for utviklingen vest for Drammensfjorden.

En valgoppslutning på godt under 40 prosent, er lavt. Samtidig innebærer valgoppslutningen nok at innbyggerne synes det er greit at Hurum slår seg sammen med andre. Nei-siden har i alle fall ikke greid å mobilisere sine velgere nevneverdig, noe som er overraskende siden så mange partier mente «Hurum alene» var veien å gå.

 

Nedre Eikers brosjyre om ny kommune

brosjyre nedre eiker

Nedre Eiker kommune har laget en brosjyre som dels ut til alle kommunens husstander i forbindelse med folkeavstemningen om ny kommune 7. juni. Brosjyren vedlegges her:

Brosjyre_2016_korr7

God stemning uten Lier

nytt hurum

Exit Hurum? Varaordfører Else Marie Tveit Rødby (nærmest kamera) og ordfører Monica Vee Bratlie er spente før folkeavstemningen i Hurum mandag. Uansett utfall fortsetter forhandlingene blant de øvrige kommunene rundt bordet.

Til tross for en sterk oppfordring fra Fylkesmannen om å sette seg til forhandlingsbordet, uteble Lier fra samtalene om å danne en ny storkommune i Drammensregionen i Sande onsdag. Det satte imidlertid ingen demper på forhandlingsklimaet, og kommunene møtes igjen til uka.

Det lå an til at forhandlingene kunne sluttføres onsdag fordi Hurum arrangerer folkeavstemning førstkommende  mandag, men særlig Øvre Eiker ønsket seg noe bedre tid. Dette ønsket ble innvilget fordi selve forhandlingsplattformen er bygd opp som en generell del først og deretter en kommunespesifikk del der de ulike kommunenes visjoner og forventninger til en ny kommune kommer til syne. Den generelle delen av plattformen er nå på det nærmeste ferdig, og dermed kan innbyggerne i Hurum studere både denne og den spesifikke delen for Hurum før de bestemmer seg.

For Øvre Eiker sin del er det viktig å inkludere grendeutvalgene slik at disse får en reell medbestemmelse i prosessen videre. Dette ønsket hadde ingen av kommunene problemer med å slutte seg til, og derfor sluttføres ikke forhandlingene ennå. Neste uke skal også det nye inntektssystemet for kommunene avgjøres i Stortinget, og dette kan også få betydning for forhandlingsviljen. Selv om regjeringen gang på gang hevder at kommunereformen ikke er en økonomisk reform, er det ikke tvil om at kommuneøkonomi er et sentralt bakteppe i forhandlingene.

For Hurum kan onsdagens møte ha vært det siste forhandlingsmøtet. Hurum Høyre har tydelig anbefalt at kommunen går i retning Asker.  I en fellesuttalelse sier Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, MDG, KRF og SV i Hurum at alternativet Hurum alene er blitt underkommunisert som et likeverdig alternativ i den pågående debatt om kommunesammenslåing. Derfor ønsker disse partiene å presisere for Hurums befolkning at Hurum som selvstendig kommune, kan gå fremtiden lyst i møte også om det er dette flertallet i folkeavstemningen ønsker.

«Vi har ingen konkrete og faktabaserte holdepunkter for at Hurum ikke skal kunne stå støtt på egne bein også i fremtiden,» heter det blant annet i uttalelsen. På bakgrunn av dette kan det godt være at Hurum enten beveger seg i retning Asker eller velger å stå, på egne ben. Uansett påvirker ikke dette forhandlingene i Drammensregionen. De verdifulle og gode innspillene Hurum har kommet med gjennom prosessen blir også værende i plattformen, selv om Hurum velger å stå utenfor. Nedenfor kan du lese den ferskeste versjonen av den politiske plattformen.

plattform

 

Bystyret jobbet seg gjennom den politiske plattformen

Bystyret i Drammen fikk i går en grundig gjennomgang av den politiske plattformen som skal være grunnlaget for dannelse og drift av en ny kommune. Gruppelederne for de to største partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, ledet arbeidet. De har også vært representert i forhandlingsutvalget, sammen med ordfører Tore Opdal Hansen.

Over 20 medlemmer av bystyret møtte til gjennomgangen, og de fleste partier var tilstede med representanter. Arbeidet er et ledd i å forankre innholdet i plattformen, før man nå har de siste rundene med forhandlinger.

Tilbakemeldingene fra salen var overveiende positive. Drammens folkevalgte var mer opptatt av å sikre interessene til de mindre kommunene som deltar, enn å opphøye egne prioriteringer. Dette viser at bystyret står samlet i ønsket om å danne en ny kommune og at kommunene som inkluderes i dette arbeidet blir behandlet med respekt.

Neste forhandlingsmøte er i dag, onsdag 4. mai, i Sande. Hurum må nå avslutte, da de skal ha folkeavstemming mandag 9. mai. Da får vi se om hvilke retning Hurum velger videre.

Vel 60 møtte fram på folkemøte om ny kommune

folemøte

Over 60 fremmøtte fikk god informasjon om den løpende prosessen fram til en ny storkommune i Drammensregionen på et folkemøte på Drammensbiblioteket mandag kveld.

Ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen orienterte om prosessen så langt, en prosess som sannsynligvis får et foreløpig punktum i morgen onsdag, når kommunene Drammen, Svelvik, Hurum, Sande, Nedre Eiker og Øvre Eiker etter planen sluttbehandler den politiske plattformen. Denne plattformen ser foreløpig slik ut, men den vil bli gjenstand for endringer også på det siste forhandlingsmøtet som finner sted i kommunehuset i Sande onsdag ettermiddag.

811Opdal Hansen understreket imidlertid på folkemøtet at selv om denne plattformen er underskrevet og godkjent av flere kommuner, er det slett ikke sikkert at den endelige storkommunen kommer til å bestå av disse kommunene. Hurum skal ha folkeavstemning allerede neste uke, og både Nedre Eiker og Sande skal ha folkeavstemninger i juni. I så måte er det foreløpig helt uvisst hvor mange kommuner som blir med. Men alle kommunene har bidratt med positive innspill til plattformen, slik at den endres ikke selv om en eller flere av kommunene ved forhandlingsbordet velger å stå utenfor.

På folkemøtet var det også innlegg fra flere betydelige samfunnsaktører. Styreleder Dag Andersen i Næringsforeningen i Drammensregionen var tydelig på at kommunereformen er ukontroversiell i næringslivskretser. Næringslivet tenker ikke kommunegrenser, og støtter derfor tanken om større og dermed sterkere kommuner. Leder Soroor Talebpour i Ungdomsrådet snakket om utfordringene ved å nå gjennom til ungdommen  med et så tørt og i utgangspunktet kjedelig ord som «kommunereform», men priste samtidig kommunen for det arbeidet som er gjort. Jan Rockstad i Drammens Idrettsråd var opptatt av de muligheter som en større kommune gir for å finansiere flere idrettsanlegg, og han så ingen nevneverdige motforestillinger til en storkommune i Drammensregionen.

Etter innledningene var ordet fritt, og en av dem som grep ordet var næringslivslederen Terje Aass. Han ville vite hve som nå var fallgruvene fremover, og hva som var mulighetene for at den nye storkommunen kan se dagens lys 1. januar 2020.

Fylkesmann Helen Bjørnøy, som var tilhører, grep muligheten og sa at mulighetene og begrensingene i kommunereformen ligger i det politiske lederskapet. Der viljen er, får man det til.

De politiske lederne som evner å se muligheter, de lykkes. Velger man i stedet en innadvendt og problemorientert innfallsvinkel, er det stor fare for at prosessen stanser opp og renner ut i sand.