Torsdag 28 april møttes 6 kommuner til reelle forhandlinger; Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Drammen og Hurum. Viktige saker som ble diskutert var Buskerudbyen og bærekraftig landbruk.

Buskerudbyen omfatter i dag Lier, Drammen, Nedre Eiker og deler av Øvre Eiker. Samarbeidet har gitt resultater i form av belønningsmidler og bypakker som har styrket kollektivtilbudet, bidratt til bedre forhold for syklister og gående, og det har gitt noe mer vei. I dag forhandles det om en ny og utvidet avtale, som skal sikre et stort løft for kollektivtilbudet i området. Dette er noe Sande, Svelvik og Hurum ønsker å bli en del av.

Staten er motpart i forhandlinger om Buskerudbyen. Når avtalen nå skal reforhandles, er det stor enighet om at ved dannelse av en ny kommune, må Buskerudbyen inkludere nye geografiske områder. Det må i tillegg sees sørover og ikke bare vestover, når kollketivaksene skal styrkes.

Verdien av god matjord er fremhevet i den politiske plattformen. Det er lagt sterke føringer på at matjorda skal sikres til matproduksjon, og at det skal kun være prosjekter med stor samfunnsnytte som kan sette føringene til side. Dersom matord må vike, skal erstatningsmark dyrkes opp. Landbruk løftes opp som er viktig samfunnsområdet i den nye kommunen.

Forhandlingene fortsetter på onsdag 4 mai.