drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: april 2016 (page 1 of 2)

Med Sande og Øvre Eiker til bordet

Torsdag 28 april møttes 6 kommuner til reelle forhandlinger; Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Drammen og Hurum. Viktige saker som ble diskutert var Buskerudbyen og bærekraftig landbruk.

Buskerudbyen omfatter i dag Lier, Drammen, Nedre Eiker og deler av Øvre Eiker. Samarbeidet har gitt resultater i form av belønningsmidler og bypakker som har styrket kollektivtilbudet, bidratt til bedre forhold for syklister og gående, og det har gitt noe mer vei. I dag forhandles det om en ny og utvidet avtale, som skal sikre et stort løft for kollektivtilbudet i området. Dette er noe Sande, Svelvik og Hurum ønsker å bli en del av.

Staten er motpart i forhandlinger om Buskerudbyen. Når avtalen nå skal reforhandles, er det stor enighet om at ved dannelse av en ny kommune, må Buskerudbyen inkludere nye geografiske områder. Det må i tillegg sees sørover og ikke bare vestover, når kollketivaksene skal styrkes.

Verdien av god matjord er fremhevet i den politiske plattformen. Det er lagt sterke føringer på at matjorda skal sikres til matproduksjon, og at det skal kun være prosjekter med stor samfunnsnytte som kan sette føringene til side. Dersom matord må vike, skal erstatningsmark dyrkes opp. Landbruk løftes opp som er viktig samfunnsområdet i den nye kommunen.

Forhandlingene fortsetter på onsdag 4 mai.

Folkemøte i Drammen 2 mai – Drammensbiblioteket

Vi inviterer til folkemøte om kommunereform. Dette er andre møtet om temaet, og stedet er Drammensbiblioteket. Det første møtet dreide seg om hvorfor vi jobber med en kommunereform, sett fra regjeringens og forskernes side. Nå skal vi høre om hva Drammen gjør og hva drammenserne vil ha.

Ordfører vil innlede ved å fortelle om prosessen med kommunereform og status. Han vil også fortelle om den politiske plattformen og hvor langt arbeidet er kommet med den. Her er kan du lese utkastet etter siste drøftingsmøte:

Politisk plattform etter 260416

Vi har også invitert viktige samfunnsaktører, som skal si litt om sine ønsker og behov for en ny kommune. De som er inviterte er Dag Andersen fra Næringsforeningen i Drammensregionen, Soroor Talebpour fra Ungdomsrådet og Jan Rockstad fra Drammen Idrettsråd.

Lag og foreninger i Drammen vil få invitasjon til dette åpne møtet. Det vil også bli annonsert i media og på sosiale medier. Vi håper mange vil komme, for å høre, lære og gi tilbakemeldinger på hva vi ønsker kommunen skal bli i framtida.

Det blir enkel servering.

Hvor: Drammensbiblioteket

Når: Mandag 2 mai, kl. 1800-2000

Nedre Eiker og Drammen nærmer seg hverandre

tore

Etter et langt forhandlingsmøte i Nedre Eiker i dag, er det blitt en god tone mellom naboene Nedre Eiker og Drammen. Det betyr at det etter all sannsynlighet vil bli en avtale mellom Drammen, Svelvik, Hurum og Nedre Eiker som Nedre Eiker kan gå til folkeavstemning på.

Årsaken til den gode stemningen mellom Drammen og Nedre Eiker er at de to store kommunene med henholdsvis 67.000 og 25.000 innbyggere blant annet har beslektede  interesser knyttet til eldreomsorg. Mens Nedre Eiker lenge har ønsket, men ikke har hatt råd til en storstilt sykehjemsutbygging, ser også Drammen behov for en eldresatsing om få år. Samtidig står Nedre Eiker foran betydelige investeringer de kommende år som blir vanskelig å realisere som egen kommune. Nedre Eiker trenger de økonomiske musklene en større kommune kan gi. Også andre felles interesser gjør at kommunestyret i Nedre Eiker etter all sannsynlighet nå går for en folkeavstemning 7. juni.

Hurum skal ha folkeavstemning allerede 9. mai, og derfor jobbes det nå intenst med å få ferdig en politisk plattform som alle kommunene kan akseptere. De kommunene som møttes i Nedre Eiker i dag, skal derfor også møtes i Hokksund torsdag. Mens de politiske partiene i Nedre Eiker har en felles interesse knyttet til å delta i videre forhandlinger, er ikke dette nødvendigvis tilfellet i Øvre Eiker. Der signaliserte opposisjonen representert ved Jørgen Firing (Ap) og Svein Ludvig Larsen (Sp) at de ikke ønsker å forhandle. Øvre Eikers ordfører, Ann Sire Fjerdingstad, understreket imidlertid at flertallet ønsker å gå videre. Hurum Aps Ivar Granum oppfordret sterkt opposisjonens politikere i Øvre Eiker om å sette seg til bordet også i fortsettelsen. Hvilken posisjon Øvre Eiker får i forhandlingene videre, blir avklart i kommunestyremøte onsdag.

Svelvik og Drammen har arbeidet med plattformen lenge, og disse kommunene har forlengst funnet tonen. Sande er den sist ankomne, og Sande skal også gå til folkeavstemning i juni. OIgså Sande ønsker seg derfor en politisk plattform som de kan gå til folkeavstemning med. Men akkurat som Hurum og Øvre Eiker, snakker Sande med flere. Hurum snakker også med Røyken og Asker. Øvre Eiker snakker med Modum og Sande snakker med Holmestrand. Fortsatt er det altså uvisst hvem som går hvor og hvem som blir stående alene.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (bildet), sa til forsamlingen at han er godt fornøyd med stemningen rundt bordet. Ideelt skulle han ønsket at kommunene kanskje var mer interessert i å diskutere synergier og hva en kan få til i en ny kommune, samtidig som han har stor forståelse for at de enkelte kommunene gjerne vil vite hva det er mulig å oppnå i en ny, felles kommune.

 

350 av 400 ungdomsskoleelever er for kommunereformen

Kommunereform: Diskusjonen går rundt bordet i røda rommet på Kjøsterud. Fra venstre: Emma, Simona, Sander, Karim og Siri.

Kommunereform: Diskusjonen går rundt bordet i røda rommet på Kjøsterud. Fra venstre: Emma, Simona, Sander, Karim og Siri.

Hva mener ungdomsskoleelever om kommunereformen? Hvordan ser de for seg at morgendagens kommune ser ut? Vi har vært på en liten turné til flere av Drammens ungdomsskoler – og de unge er svært positive til en større kommune.

I alt 400 ungdomsskolelever fordelt 49 grupper ved Svensedammen, Kjøsterud, Marienlyst og Gulskogen ungdomsskoler har de siste ukene diskutert kommunereformen, og hele 44 av disse gruppene stiller seg positive til reformen. Det betyr at rundt 350 elever, eller omlag 87 prosent, mener det er positivt at kommuner i og rundt Drammen forenes i en ny og større kommune.

Når en ser på de ulike skolene, er det imidlertid delte oppfatninger av hvilke kommuner en mener hører mest sammen. Mens Kjøsterud på Åssiden mener det er mest hensiktsmessig at Nedre Eiker og Drammen finner sammen, er elevene på Konnerud mest opptatt av at Drammen og Lier finner tonen. På Gulskogen er elevene delt omtrent på midten i synet på hvilke kommuner som passer best sammen.

Da forfatteren av denne bloggposten nylig besøkte Kjøsterud skole på Åssiden var egasjementet stort om kommunereformen og hva den betyr for fremtidens kommuner. Prosjektleder i kommunen, Ulla Nordgarden, ga først elevene en innføring i hva en kommune er, hvilke oppgaver den har, og deretter forklarte hun hvorfor landets kommuner i disse dager diskuterer grenser, samarbeidsformer og hvorfor det kan være  smart å endre på grenser som i hovedsak har uforandret de siste femti år, samtidig som samfunnet har vært og er inne i en rivende utvikling. I 1965, for femti år siden, bodde det 46.000 i Drammen, nå bor det 67.000 – og befolkningsmengden øker raskt, år for år.

For bystyret i Drammen er det viktig å vite hva de unge mennesker. Kommunereformen er til for dem, og det er framtidas kommunekart som nå er på tegnebrettet. Derfor spør vi blant annet i det gruppearbeidet som elevene blir invitert til, om Drammen bør danne en ny og større kommune sammen med andre, og hvem dette i så fall bør bli. Også om det hadde elevene på Kjøsterud sterke synspunkter, og vi la merke til at kommunereformen verket virket skremmende eller tåkebelagt for ungdomsskoleelevene på Kjøsterud. Tvert imot var de unge opptatt av å se muligheter.

 

Silje, Emily og Jonas diskutere morgendagens kommune.

Silje, Emily og Jonas diskutere morgendagens kommune.

 

Sonderings- og forhandlingsmøte i Drammen i dag

I dag, fredag 22 april, møttes delegasjoner fra 6 kommuner i Drammensregionen. Svelvik, Hurum, Drammen og Nedre Eiker stilte med forhandlingsdelegasjoner, mens Sande og Øvre Eiker stilte med sonderingsdelegasjoner.

Det var stort sett enighet om den generelle delen av den politiske plattformen. Den reviderte versjonen legges ut her på mandag, etter at kommunene har fått mulighet til å gå igjennom den.

De kommunepesifikke delene vil bli hovedfokus på tirsdag, da alle igjen vil møtes i rådhuset i Nedre Eiker.

  • Sande skal forhandle mot Drammen og mot Holmestrand, før de skal ha en ny folkeavstemming.
  • Nedre Eiker ønsker å komme mest mulig i mål innen onsdag, da de skal diskutere om forhandlingene går bra nok, til å fortsette.
  • Hurum begynner også å få tidsnød, da de skal ha folkeavstemming allerede i mai.
  • Øvre Eiker skal ha kommunestyremøte på onsdag for å vedta å forhandle eller ikke forhandle.

Kommende møter er tirsdag 26 april og torsdag 28 april.

Holmsbu-samlingen ble en suksess

holm100

Nesten 90 folkevalgte, byråkrater og tillitsvalgte møttes på Holmsbu mandag og tirsdag denne uken.

Samlingen på Holmsbu ble akkurat den suksessen arrangørkommunene håpet på, og samtalene fortsetter allerede fredag førstkommende.

Begge Eiker-kommunene, Hurum, Svelvik og Drammen har bidratt til planleggingen, og vi har også hatt hjelp av KS med å snekre sammen det faglige programmet som fant sted mandag. Programmet fortsatte tirsdag der kommunene i fellesskap kom med innspill og forbedret den allerede eksisterende utkastet til politisk plattform, for de kommunene som etter hvert ønsker å medvirke til en storkommune i regionen.

Det faglige programmet besto av faglige innledere og påfølgende diskusjoner i grupper. Før Holmsbu var det tre kommuner som forhandlet om en politisk plattform: Drammen, Svelvik og Hurum. Øvrige kommuner har ikke satt seg til bordet og deltok også på Holmsbu bare som observatører. Det gjaldt også Lier, Sande og Røyken som ikke har ønsket å delta i samtaler med Drammen, Svelvik og Hurum.

Eiker-kommunene har så langt hatt avstand til prosessen, men Nedre Eiker signaliserte før Holmsbu et ønske om å snakke sammen. Nedre Eiker går til folkeavstemning 7. juni, og vil i den forbindelse ha et avtaleutkast som kan presenteres for innbyggerne. I den forbindelse har Nedre Eiker klare forventninger til en eventuell ny kommune, og samlingen på Holmsbu ble benyttet til å klargjøre disse forventningene eller ønskene om en vil. Både Nedre Eiker og Øvre Eiker kom med innspill til en ny felles, politisk plattform for en eventuell ny storkommune.

Disse forventningene var slett ikke skremmende for noen, og ga tvert imot grunnlag for videre samtaler. Både Drammens og Svelviks ordførere ga uttrykk for at Eiker-kommunenes innspill bidro til en bedre og grundigere plattform.

Nye samtaler finner sted på fredag. Partene er nøye med å kalle samtalene for sonderinger, ikke det mer forpliktende uttrykket «forhandlinger». Bakgrunnen for det er at særlig Øvre Eiker ikke har forankret prosessen internt i egne partier ennå, og dessuten snakker også Øvre Eiker med Modum.

Men dette innebærer at det blir flere samtaler i tiden fremover, i alle fall med Nedre Eiker og kanskje også med Øvre Eiker. Sande avklarer sin posisjon i et kommunestyremøte i kveld. Mange folkevalgte i Sande føler seg bundet av folkeavstemningen i høst som ga et nei til at Sande skal slå seg sammen med noen, men mye vann har rent ut i Sandebukta siden den tid – og spørsmålet mange sandesokninger stiller seg nå er om det er smart av Sande å bli stående alene når så mange kommuner rundt dem finner sammen. I spørsmålet om Sande bør se nordover eller sørover, er befolkningen delt på midten.

Samtale rundt bordet: Fra venstre Olav Skinnes, Gunn Cecilie Ringdal

Holmsbu4

holmsbu 5

Øvre Eikers grendeutvalg et demokratisk forbilde

winsvold

Hva med folks nærhet til politikere og beslutningsprosesser når kommunen blir større? Og motsatt: Hva med folkevalgte som føler større distanse til velgerne? Dette nærdemokratiske dilemmaet ble belyst på Holmsbu-samlingen mandag, og Øvre Eiker fremstår som et lysende forbilde.

Det var statsviteren Marte Winsvold (bildet) ved Institutt for samfunnsforskning som trakk opp noen nærdemokratiske problemstillinger da folkevalgte, tillitvalgte og byråkrater fra Drammen, Svelvik, Hurum, Røyken, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande og Modum møttes for å snakke om kommunereformen denne uken. Det er mange fordeler ved at kommunen blir større, men avstanden mellom folkevalgte og folk blir nødvendigvis større. Men det fins måter å utvikle nærdemokratiske løsninger som kan gjøre avstanden mindre.

For det første handler det om at de folkevalgte må ut av rådhuset og møterommene for å møte folk der de bor og der de jobber. Politikerne må ut til folket. Dernest handler det om å utvikle et nærdemokrati, der folk på tettsteder og i bydeler har personer og møtesteder de kan bruke og henvende seg, når de vil bli lyttet til. Der fins det ulike modeller. Danske Holbæk kommune på Fyn er kjent langt utenfor Danmarks grenser. Gjennom den såkalte lokalforamodellen jobber Holbæk kommune aktivt for å skape en god kultur og gode betingelser for engasjement og medvirkning.

Det er de ulike skolekretsene i Holbæk som danner utgangspunktet for nærdemokratiordningen. Lokalforumet består av en arbeidsgruppe som organiserer regelmessige dialogmøter der byrådspolitikere møter. Dette lokalforumet fungerer også som en paraplyorganisasjon for lag og foreninger. De folkevalgte skifter dialogutvalg årlig slik at alle lokalpolitikere på den måten blir kjent med alle lokalsamfunn i kommunen. Dette er bare ett eksempel på hvordan Holbæk arbeider for å styrke  nærdemokratiet.

På Holmsbu-samlingen var det særlig erfaringene fra Øvre Eiker som gjorde mange folkevalgte nysgjerrig. Øvre Eikers grendeutvalg har vakt nasjonal oppmerksomhet. Disse grendeutvalgtene virker i hvert av kommunens tettsted, og erfaringene med dem er svært gode. De har både en sterk påvirkning om utviklingen på hvert tettsted, og i tillegg genererer de mye aktivitet og lokalpatriotisme. Slike grendeutvalg kan bli blant forbildene for den nye kommunen i Drammensregionen, enten Øvre Eiker selv ønsker å være med eller ikke.

Stokke og Andebu stjeler showet

sommerstad

Bjarne Sommerstad (Andebu – bildet) og Erlend Larsen (Stokke) er omreisende ordførere i kommunereform. Med humor og kunnskap fortalte de forsamlingen hvorfor de ønsker sammenslåing for sin kommune, og hvorfor de valgte en storebror som Sandefjord, og ikke samarbeid med likere kommuner.

Svaret var at begge tror kommunene vil få flere oppgaver, samtidig som de så at de allerede i dag er de utsatte med hensyn til å få gjort dagens pålagte oppgaver. Sykemeldinger kan gjøre at oppgaver ikke blir utført, flere og flere oppgaver settes ut til interkommunale selskaper under kontroll av styrer, istedet for folkevalgte.

De to ordførerne har ulik partitilhørighet, men forteller begge om et ufarlig samarbeid bygd på tillit. Sommerstad representerer Senterpartiet, mens Larsen  er Høyre-ordfører. Poenget med å bygge en ny kommune sammen bestående av kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke er både å sikre innbyggerne gode tjenester, men også å stå bedre rustet til morgendagens utfordringer.

Etter foredraget som fant sted på lunsj-til-lunsj samliongen på Holmsbu denne uken, var det flere lokale politikere som ville vite mer om erfaringene fra de såkalte SAS-kommunene. Ordføreren i Drammen, Tore Opdal Hansen (H) ville vite om hva den aller største utfordringen hadde vært i prosessen fram mot å danne en ny kommune. Til det var svaret at det egentlig ikke hadde vært noen store utfordringer. Det har vært en stor jobb, større enn man forestilte seg, men prosessen har hele veien vært bygd på tillit,  og når man har tillit til hverandre,l er det enklere

Harald Danielsen om kommunestruktur, økonomi, demokrati og hva som er bærekraftige løsninger framover

Harald Danielsen forteller om sammenslåingsprosessen rundt Arendal, hvor 5 kommuner er ferdige med en intensjonsavtale. Han ledet oss i tillegg gjennom inntektssystemet og utfordringene ved å tenke nytt i en ny kommune. Ved de tidligere sammenslåingene beholdt man bare basistilskuddene i kun 2 år, noe som førte til kraftig nebemanning i kommunene etterpå. Nå beholdes basistilskuddet i 15 år, noe som gir en helt annen økonomi i bygging av de nye organisasjonene.

Nytenking og endring tvinges igjennom når man er ute av balanse. Jo flere kommuner, jo lettere er det å lykkes i å bygge en ny kommune, som klarer å tenke nytt. Arendal trenger flere enn 1 ny kommune, minst 2 for å klare å skape en ny organisasjon. De håper på å få med alle de 5 som har jobbet med avtalen.

I Agder vil en kommunesammenslåing rundt Kristiansand skape ubalanse i fylket, om ikke andre kommuner også blir større. Et Kristiansand med over 100 000 inn byggere vil overskygge de andre kommunene i for stor grad. Dette er også en del at argumentasjonen i Drammen. Blir de andre byene for store, vil Drammen tape kampen om oppmerksomheten. Dette vil gå utover både Drammen og omegnen.

Samtalene i gang – Velkommen fra Hurums ordfører Monica Vee Bratlie og fylkesordfører Roger Ryberg om regionreform

Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum, åpnet seminaret på Holmsbu, med omtrent 90 påmeldte; politikere, administrasjon, tillitsvalgte og verneombud og noen journalister. Etter en god lunsj var alle klar til å sette seg ved bordene, se framover og diskutere sammen.

Henrik D Finsrud fra KS er dagens prosessveileder. Han introduserte dagens første taler, fylkesordfører Roger Ryberg. Ryberg informerte forsamlingen om regionreformen og Buskeruds innfallsvinkel til det arbeidet. Fra tidligere har Buskerud samarbeidet med Vestfold og Telemark, noe som kunne gitt føringer for regionreformen. Stemningen er snudd. Tyngdepunktet i Buskerud/Vestfold/Telemark-regionen flyttes sørover mot Tønsberg, med utviklingen av Bakkenteigen og flytting av politimesteren. Dette er ikke bra for vår region. Buskerud har mer til felles med Akershus og Østfold, og samtalene med de fylkene har startet. Dette gir nye muligheter og andre naturlige kommunegrenser.

Holmsbu 1

Older posts