delegasjon

Hos statsråden: Bak fra venstre Ann Sire Fjerdingstad, Gunnar Nebell, Jørgen Firing, Jan Tore Sanner, Monica Vee Bratlie, Brynhild Heitmann og Lars Joakim Tveit. Foran fra venstre: Tore Opdal Hansen,  Merete Andrea Risan, Andreas Muri, Elly Thoresen og Bent Inge Bye.

En bred delegasjon fra Drammensregionen møtte statsråd Jan Tore Sanner i formiddag. Tema var naturligvis kommunereformen.

Det var ledere fra politikk og administrasjon i Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Lier som tok turen inn til hovedstaden. Hensikten med møtet var delvis å sondere  litt rundt hvilke oppgaver en eventuell storkommune i Drammensregionen kan få som kommunene hver for seg i dag ikke har, samt å orientere statsråden om hvor kommunereformen nå står i vårt område. Naturligvis var delegasjonen også interessert i å vite litt om hvilke forventninger Sanner har til reformprosessen i regionen.

Møtet startet med at Drammens ordfører Tore Opdal Hansen kort redegjorde for Drammensregionen og hordan regionen i dag er ett bo- og arbeidsmarked. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner pekte på at Drammensregionen og området vest for Oslo er et godt eksempel på hvordan kommunegrenser er til hinder for en helhetlig og sammenhengende samfunnsutvikling.

Eksempelet han brukte var E18. Å kjøre køfritt fra Drammen til Oslo tar ikke mer enn 35 minutter, men i løpet av den kjøreturen passerer man fem kommunegrenser og tre fylkeskommunale grenser. Dette vanskeliggjør samfunnsplanleggingen.

Kommunereformen er basert på frivillighet, men riset bak speilet er at dersom kommunene selv ikke finner fram til mer effektive løsninger for lokal samfunnsutvikling, vil oppgaver bli overført til stat og eventuielt fylkeskommune. Og motsatt: Dersom kommunene finner ut av det med hverandre på en måte som gagner samfunnsutviklingen, kan en få tilført flere oppgaver enn det kommunene i dag har.