drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Statsråd Sanner med hilsen til Drammensregionen

Kommunal- og planleggingsminister Jan Tore Sanner kom med hilsener til både Drammen, Lier og Nedre Eiker da han tidligere denne uken holdt et foredrag i et stor konferanse for kommuneplanleggere på Fornebu.

Hilsenen til Lier og Drammen var retorisk: – Hvis du setter deg bak rattet i Drammen og kjører til Oslo, så passerer du fem kommuner og tre fylkeskommuner. Likevel er det noen som spør om hvorfor det går tregt å bygge ut E18, sa Sanner som minte om at kommunereformen går ikke over. Mange har vært kritiske, men nå pågår en heløt nødvendig diskusjon om kommunegrenser over hele landet.

37663_full

– Lokaldemokrati og at samfunnet utvikles nedenfra. De beste løsningene blir til når lokalsamfunnene engasjerer seg fordi det betyr mindre detaljstyring ovenfra. Vi har gitt lokale myndigheter større handlingsrom. Åpne og demokratiske planprosesser er en forutsetning for å finne de gode løsningene, sa Sanner som også understreket at staten skal være en god medspiller for kommunene når samfunnet planlegger for de fire store utfordringene en ser komme:         Klimaendringene, omstilling i næringslivet, demografiske endringer og boligbehovet

– Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Paris-avtalen er første rettslig bindende klimaavtale med reell global deltakelse fra alle land. Den gir klar retning for fremtidig, global klimainnsats. Det gir håp. Men klimautslippene reduseres ikke på grunn av politiske løfter. De reduseres når politikken gjøres om til handling.

 

– Nedre Eiker er en kommune som vet hva klimaendringer vil bety. I august 2012 rammet uværet Frida. Et voldsomt regnvær satte store deler av sentrum under vann. En rekke boliger måtte evakueres. Etter Frida har kommunen jobbet systematisk med tiltak i sidevassdragene. Både på egen hånd, og i samarbeid med Statens vegvesen og NVE. Kommunen har også et prosjekt for å sikre Mjøndalen mot flom fra Drammenselva. I en kronikk i Drammens Tidende 6. oktober 2015 sammenligner kommunalsjef Siri M. Skøien dette arbeidet med å spise en elefant: Man tar en bit av gangen, sa Sanner som også snakket om nødvendige omstillinger i næringslivet før han omtalte kommunereformen:

– Byregioner strekker seg gjerne over kommunegrenser og fylkesgrenser. Innbyggerne lever sine hverdagsliv uavhengig av disse grensene. Hva er problemet med det? Jo, manglende samordning. Dårligere bruk av samfunnets ressurser. Det kan bety problemer med legge til rette for boligbygging, arealbruk og regionale transportsystemer som tar hensyn til helheten.

– Kommunereformen er et svar på dette. Færre kommuner i byområdene kan gi mer helhetlige løsninger. Slik at vi både klarer å redusere klimagassutslippene og ivareta viktige landbruksarealer, friluftsområder og naturverdier. Tilstrekkelig kompetanse er en forutsetning for god planlegging. Mange kommuner har små og sårbare fagmiljøer. Mange sliter med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Det vil fortsatt være en utfordring i årene som kommer. Derfor er større kommuner, med sterkere fagmiljøer, helt nødvendig.

– Større kommuner vil løser ikke alle utfordringene. Tidlig i 2017 vil jeg derfor legge frem en ny melding til Stortinget om bærekraftige byer og sterke distrikter. Den bygger videre på kommune- og regionreformen. Meldingen vil utdype svarene på de samme utfordringene. Norge er særegent i europeisk sammenheng. Vi har levedyktige byer, tettsteder og spredtbygde områder i alle landsdeler. For bedrifter og befolkning er det bo- og arbeidsmarkedsregionene som er hverdagsregionene. Disse må fungere godt, uavhengig av administrative grenser. Vi ønsker en politikk for både større og mindre byer og bygder, som til sammen gir sterke regioner. En politikk som er tilpasset lokale og regionale forhold over hele landet.

– Derfor er jeg også opptatt av at distriktene og byene gjør hverandre gode. Byer må samarbeide med sitt omland, for byens og regionens beste. Og byer må samarbeide seg imellom, sa Sanner.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*