gruppebilde

Det er slett ikke gitt at lengre avstand til rådhuset og kommunestyret betyr et dårligere lokaldemokrati. Tvert imot kan en ny storkommune bety en revitalisering av lokaldemokratiet. Alt avhenger av hvordan den nye storkommunen legger til rette for et levende deltakerdemokrati.

I seminarserien som Drammen og Svelvik arrangerer i forbindelse med kommunereformen, var turen kommet til praktfulle Berger gård i Svelvik 18. desember. Tema var lokal- og nærdemokrati, og innledere var professor Signy Vabo ved Universitetet i Oslo og fagdirektør Petter Lodden hos Fylkesmannen i Vestfold se bildene under artikkelen). I tillegg til kommunene Drammen og Svelvik, møtte også representanter for Lier, Røyken og Hurum.

Signy Vabo, statsviteren som ledet det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget om kommunereformen, tok utgangspunkt i at politikerrollen har endret seg mye i gjennom årene. Det er ikke mange årene siden at de folkevalgte var mye tettere på den kommunale saksbehandlingen. Så fikk vi en fase der politikerne bare skulle arbeide overordnet gjennom såkalt «new public management». Nå er vi et sted midt i mellom disse ytterpunktene, og kommunereformen gir anledning til å prøve nye måter å fornye folkestyret.

Et eksempel på det er at de generelle hovedutvalgene kan erstattes med såkalte ad hoc-utvalg der det jobbes med konkrete saker som å bygge et sykehus eller andre utbyggingsprosjekter. En kan også trekke inn  mer kompetanse fra foreninger, organisasjoner og lokalmiljøer som reduserer avstanden mellom folkevalgte og innbyggerne. større kommuner betyr større avstand mellom folkevalgte og velgere.

På den måten vil de folkevalgte også komme seg lettere ut av møtene og kommunehusene for å drive lokalpolitikk i nærmiljøene.

Selv om en det blir større avstand mellom folkevalgte og innbyggerne, betyr ikke det at folkestyret må bli dårligere, påpekte Vabo. Tvert imot kan ulike medvirkningstiltak gi nye arenaer for deltakelse og medstyring, og dermed gi de folkevalgte et bedre grunnlag for å utøve sin rolle. På den måten vil de folkevalgte også komme seg lettere ut av møtene og kommunehusene for å drive lokalpolitikk i nærmiljøene. For premissene for deltakelsen fra lokalmiljøene må være klar: Uavhengig av hvordan man lykkes med å engasjere folk foreninger og lokalmiljøene, så er det de folkevalgte som beslutter.

Petter Lodden tok utgangspunkt i den samme problemstillingen. Han mente at lokaldemokratiet trenger fornyelse. Det er heller ikke holdbart, mente Lodden, å påstå at store kommuner er mindre demokratiske enn små kommuner. På samme tid går det heller ikke an å påstå at nærhet til makta i kommunehuset tjener alle like godt. Tvert imot kan det godt være at store kommuner er mer demokratiske fordi administrasjonen i disse kommunene har en bredere kompetanse som igjen betyr at de folkevalgte får bredere og bedre saksgrunnlag for sine beslutninger og vedtak.

Det neste seminaret i denne rekken finner sted i rådhuset i Drammen 6. januar der temaet er å sette Drammensregionen i et større perspektiv. Innledere her er administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, fykesordfører Roger Ryberg i Buserud og Runar Hannevold hos Fylkesmannen i Buskerud.

lodden2

vabo