drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: november 2015 (page 2 of 2)

Svelvik forbereder drøftingene med Drammen

Petter Lodden 003

Fagdirektør Petter Lodden hos fylkesmannen i Vestfold mener Svelvik er et forbilde for kommunereformen, og roste Svelviks folkevalgte på et møte i Svelviks kommunereformutvalg mandag kveld.

Lodden regnes som en av våre fremste eksperter på kommunereformen, og han la ikke noe i mellom i beskrivelsen av nødvendigheten for en omfattende reform. Han understreket at kommuner er et redskap for å tjene befolkningen. Når noen omtaler kommuner nærmest menneskelige egenskaper ved å gi dem en identitet, så er man på ville veier, mente Lodden. Vår identitet skapes av de samfunnene og de stedene vi bor i, men det skjer helt uavhengige av kommunegrenser.

Størst er behovet for reform i mindre kommuner som ikke selv har fagmiljøer som er store og sterke nok til å tjene befolkningen. Det små kommuner løser dette på i dag er gjennom interkommunale samarbeidsordninger. For eksempel er det rundt 150 interkommunale samarbeidsløsninger for barnevern. Men slike løsninger er slett ikke uproblematiske, hevdet Lodden. For gjennom slike løsninger pulveriseres ansvar: Et barn som er under interkommunalt ansvar, hvem sin unge er dette egentlig, spurte Lodden som understreket behovet for at basale tjenester som barnehage, skole og barnevern bør være under folkevalgt kontroll i den enkelte kommune. Og greier ikke kommunen selv å ta dette ansvaret, ja så er kommunen per definisjon for liten.

En årsak til at Svelvik er kommet så mye lenger i reformprosessen enn andre kommuner rundt Drammensfjorden som eksempelvis Lier og Røyken, skyldes at de i utgangspunktet er store nok til å håndtere tjenestetilbudet på en god måte. Dessuten har de ikke en økonomisk situasjon som tilsier et behov for samarbeide med kommuner som er fattigere enn dem selv.

Det kan likevel hende at samarbeid kan være gunstig, eksempelvis når det gjelder samarbeid om arealutvikling, kollektivtrafikk og andre oppgaver i områder der grensene ikke har noen hensikt. Særlig gjelder dette områder som eksempelvis i Vestfold og i Drammensregionen der det er helt vanlig at man bor i én kommune, jobber i en annen og kanskje handler i en tredje. I så fall bør en stille seg spørsmålet hvor hensiktsmessige slike kommunegrenser er, mente Lodden.

De folkevalgte i Svelvik fikk mye skryt for hvordan de hadde håndtert prosessen med Drammen. Lodden mente Svelvik hadde helt rett når kommunen hadde ønsket å danne en ny kommune tidligere enn 1. januar 2020 som nå er den planlagte datoen, først og fremst fordi en da hadde sluppet at saken blir behandlet av Stortinget. Men med eksempler fra det såkalte SAS-samarbeidet (sammenslåing av de tre kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke) ga han noen gode råd før drøftingsmøtene med Drammen.

Blant annet gjelder det at drøftingene ikke drar for mye ut i tid, fordi det gjelder å holde tråden hele veien og huske hva man snakket om på sist møte før det neste finner sted. Hele fusjonsprosessen mellom SAS-kommunene tok fire måneder, og det mente Lodden var henimot optimalt tidsbruk.

 

Vil din forening ha besøk for å høre mer om kommunereform?

Nå inviterer Drammens politikere seg ut til alle lag og foreninger i Drammen for å fortelle om kommunereform. Vil du ha besøk? De kommer med informasjon, de svarer på spørsmål og de samler innspill. Alle innspill blir forelagt bystyret.

Ta kontakt med med oss, så formidler vi videre til politikerne.

Kommunereform_brev_lag og foreninger

Odd Myklebust (odd.myklebust@drmk.no) og Ulla Nordgarden (ulla.nordgarden@drmk.no)

13 kommunehus på 30 minutter

erna

På årets omdømmekonferanse på Union Scene med omlag 100 gjester og foredragsholdere, holdt en av prosjektlederne for kommunereformen i Drammen, Odd Myklebust, et foredrag om forholdet mellom omdømme og behovet for reform og grensejusteringer i Drammensregionen.

Han fremholdt blant annet at ti år med omdømmebygging har gjort noe med drammenserne. Et godt omdømme betyr en så stor selvtillit at man kan tillate seg å være raus og inkluderende. Forholdet mellom Drammen og Svelvik er et godt eksempel i så måte. I denne relasjonen brukes ikke uttrykket «kommunesammenslåing» fordi det gir lett assosiasjoner til en stor by som sluker en liten. Det skal tvert imot dannes en ny kommune, og i dette arbeidet er de to kommunene likeverdige venner, riktig nok med Drammen i førersetet som en inkluderende storebror. En intensjonsavtale er allerede undertegnet, og de to kommunene tar sikte på å bli én kommune i 2020.

Men både Drammen og Svelvik ønsker å være del i en enda større region. Det er svært mange argumenter for at det bør være slik. «Tettstedet Drammen», slik Statistisk sentralbyrå definerer det, har i dag vel 110.000 innbyggere. Om 25 år er dette innbyggertallet nesten doblet, til rundt 210.000. Drammensregionen er ikke bare landets femte største region, det er også en av de regionene som vokser aller mest. Hvordan skal vår region kunne innrette seg best mulig på denne store befolkningsveksten? Hvordan skal vi bygge regionen slik at dagens 20-åringer skal kunne få et best mulig samfunn og tjenestetilbud når de er 45?

Dagens kommunegrenser er i hovedsak tegnet på kartet etter gamle kirkesogn som igjen fikk sine grenser da folk bevegde seg til fots eller med hest og kjerre. Fra Bragernes torg kan en bruke Google maps og tegne en strek på en halv times beregnet biltur, og da når man ikke mindre enn 13 kommunehus. Hvis du er nysgjerrig på hvem disse 13 er, så kommer de her: Drammen rådhus og Buskerud fylkeshus. Vestover: Nedre Eiker rådhus og Øvre Eiker rådhus. Nordøstover og østover: Lier rådhus, Asker rådhus og Bærum rådhus. Sørøstover: Røyken rådhus og Hurum rådhus. Sørover: Svelvik rådhus, Holmestrand rådhus og Hof rådhus. For de to sistnevnte, antyder imidlertid Google en kjøretur på henholdsvis 35 og 36 minutter, men da har de ikke helt fått med seg at fartsgrensen på E18 nå er 100 km/t

Selvsagt skal ikke alle disse kommunene finne sammen, og Sande kommune har allerede gjennom folkeavstemning sagt nei. Men når en ser hvilke utfordringer regionen har, er det i alle fall gode grunner til at en stiller seg spørsmål om hvordan en best står rustet til å møte morgendagens utfordringer. Vei og jernbane er bare ett slikt perspektiv.

Tenk hva det vil bety når den nye Svelvikveien kommer, og kanskje en fremtidig bybane mellom Svelvik og Drammen? Tenk hva det betyr når Vestfoldbanen står ferdig i 2024 og plutselig hele Grenland-området er innenfor pendleravstand til Drammensregionen? Tenk hva en forlenget Spikkestadbane mellom Røyken stasjon og Tofte vil kunne bety? Eller en fjordkryssing med både vei og bane fra Drøbak til Filtvet og over Svelvikstrømmen? Også det kan bli en realitet, men mulighetene blir større hvis en står samlet enn om en sitter og planlegger hver for seg.

Derfor snakkes det for tiden sammen om en fjordkommune. Om den noen gang blir en realitet, er det for tidlig å si noe om, men det har skjedd undere i Drammensfjorden før, nærmere bestemt for 972 to år siden da Hallvard av Huseby ble St. Hallvard, og det er derfor kanskje på tide med et nytt under som kan samle de mange gode kreftene som fins i landets femte største region, sa Myklebust.

Attraktive Svelvik vil være med på å skape en sterk region

andreas_muri

Av Andreas Muri, ordfører i Svelvik

Svelvik søker på ingen måte økonomisk nødhavn i Drammen. Økonomien har vi ryddet opp i selv. Men sammen kan vi gjøre hele Drammensregionen til en sterk vinnerregion.

Når vi har satt oss som mål å etablere en ny kommune sammen med Drammen fra 1. januar 2020, er det ikke fordi vi har resignert, men fordi vi har tro på at vi kan oppnå mer sammen. Svelvik kommune har vært gjennom en vanvittig omstilling på kort tid. Nå gir det resultater. Svelvik er en perle, og den dagen vi blir én kommune tar vi med oss en perle som skinner.

Den gamle seilskutebyen Svelvik har gjennom flere år seilt i motvind. Store økonomiske utfordringer har satt både kommunens ansatte og innbyggere på prøve. Det har stormet rundt politikere og kommunale ledere, men stormen har løyet. Nå er vinden i ferd med å snu.

Svelvik kommune har fått god kontroll på økonomien, og vi går mot nok et nytt solid overskudd i 2015. Svelvik vil allerede i 2018 være ute av ROBEK. Det gjør at vi også vil kunne avvikle eiendomsskatten samme år.

Svelvik søker på ingen måte økonomisk nødhavn i Drammen. Økonomien rydder vi opp i selv.

Svelvik kommune er av Kommunebarometeret kåret til den 16. mest kostnadseffektive av alle de 428 kommunene i Norge med tanke på tjenesteproduksjon, og gjennom prosessene vi har måttet gå gjennom har ansatte i Svelvik kommune fått erfaring og høy kompetanse på endrings- og omstillingsarbeid. Det er erfaring og kompetanse som kan komme til stor nytte i en ny kommune.

Med kontroll på økonomien kan vi for fulle seil rette oss inn mot å styrke innholdet i og kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet.

Svelvik kommune er invitert inn og samarbeider godt med fagmiljøene i Drammen kommune om utviklingsarbeid innen både utdanning og omsorgstjenestene.

Samarbeidet på tvers av kommunegrensen vil vi utvikle videre i årene fremover, slik at overgangen ved sammenslåingstidspunktet blir minst mulig.

Svelvik kommune har nylig vedtatt sin arealplan – med en godkjent og tilgjengelig boligreserve på over 2.000 boliger, og alle er nær kollektivtransport, skole, sjø og skog. Svelvik skal være et attraktivt og levende samfunn preget av stolthet, trygghet, engasjement og nytenkning. Svelvik er stedet der du kan oppdage livets goder.

Svelvik er en attraktiv kommune for Drammen å slå seg sammen med, og vi håper at også flere kommuner rundt fjorden ser mulighetene som ligger i å skape en ny felles kommune. Sammen kan vi gjøre hele Drammensregionen til en sterk vinnerregion. Derfor ønsker vi i Svelvik oss helst en fjordkommune der flere enn Drammen og Svelvik blir med.

 

Formannskapet legger strategi for kommunereform

Formannskapet i Drammen møttes i dag til første ordinære møte. De fikk en rekke orienteringer, blant annet om kommunereform. Nå legges løpet, for hvordan Drammen og Svelvik skal snakke sammen framover og hvordan andre kommuner også kan inkluderes. Dette ble kjøreplanen:

 • 10 november: felles formannskapsmøte Drammen og Svelvik. Utkast til politisk plattform legges fram og diskuteres. Møtet holdes i Drammen Rådhus, kl. 1200-1400.
 • 18 november: drøftingsmøte i Drammen Rådhus, kl. 1200-1500.
 • 4 desember: drøftingsmøte i Svelvik, kl. 1200-1500.
 • 18 desember: drøftingsmøte i Svelvik, kl. 1300-1500.
Foto: Ulla Nordgarden

Foto: Ulla Nordgarden

For å trekke inn flere kommuner, så ble det bestemt å sette opp en seminarserie med kommunene Lier, Røyken og Hurum. Datoene er de samme som over og temaene er ønsket som felles interessante diskusjonstema, uavhengig av fremtidens grenser.

 • 18 november: Lokal stedsutvikting og identitet
 • 4 desember: Fremtidens næringsliv og samferdsel
 • 18 desember: Sterkere lokaldemokrati

Unikt AMK-samarbeid gir Drammen viktig fortrinn

amk

Bildetekst: Politikere på befaring på nødmeldesentralen på Politihuset mandag morgen, fra venstre: Trond Helleland (H), Kristin Ørmen Johnsen (H), ordfører Tore Opdal Hansen (bak), Jørund Rytman, fylkesordfører Roger Ryberg (bak og delvis skjult). Til høyre Lise Christoffersen (Ap) som lytter til leder for AMK-sentralen Hilde Fredriksen Rikheim.

Skal den nye politimesteren for Buskerud, Vestfold og Telemark sitte i Tønsberg eller Drammen? Det fins gode argumenter for begge, men Drammen har et klart fortrinn på grunn av det unike samarbeidet mellom politi, brann og ambulansetjenesten

Dette samarbeidet finner sted i 6. etasje på Politihuset på Grønland, og det løftes nå fram som blir et nasjonalt forbilde for hvordan nødetatene skal samarbeide i fremtiden.

Drammens ordfører Tore Opdal Hansen tok initiativ til et møte og en befaring i Politihuset i Drammen som fant sted mandag morgen. Buskerud-benken på Stortinget og fylkesordfører Roger Ryberg var tilstede, og presse var invitert. Politidirektøren har gjennom sin utredning gått inn for at det nye administrasjonsstedet for politiet, det såkalte Sør-Øst politidistrikt, bør legges til Drammen. Men det er close race mellom Drammen og Tønsberg, og innstillingen er nå ute til høring med frist 17. november. Den endelige avgjørelsen blir tatt nærmere jul.

I sjette etasje på Politihuset jobber nemlig nødetatene både side ved side og sammen. De er adskilt med glassvegger som kan skyves til side når samarbeid kreves.

Det viktigste argumentet for Drammen er den unike samlokaliseringen av nødmeldingssentralene 110, 112 og 113. Det er gjort betydelige tekniske og bygningsmessige investeringer i denne løsningen. Den kostet nærmere 40 millioner kroner å opprette i 2008. Skal den flyttes til Tønsberg , blir det lett en kostnad på rundt hundre millioner kroner totalt. En større utfordring er det faglige samarbeidet som er etablert gjennom ti år.

I 2005 ble det undertegnet en intensjonsavtale mellom de tre nødetatetene, og i fem år har de samarbeidet tett. Å få tre statlige etater til å samarbeide tett og godt er ikke enkelt. Bare spør de som har jobbet med Nav-reformen. Men i Drammen har man klart det, og de folkevalgte skjønte hvorfor på befaringen på Politihuset mandag morgen.

I sjette etasje på Politihuset jobber nemlig nødetatene både side ved side og sammen. De er adskilt med glassvegger som kan skyves til side når samarbeid kreves. Dermed har hver enkelt etat fått beholde sin identitet, samtidig som politi, ambulanse og brann kan sette seg ved samme bord i løpet av et halvt minutt, når det kreves.

Det fins også flere andre argumenter for at politimesteren for Sør-Øst politidistrikt, blant annet befolkningsprognosser som viser at Buskerud raskt er mye større enn Vestfold og Telemark tilsammen, men det beste kortet er altså den unike AMK-sentralen som nå løftes som et forbilde for hele landet. Blir Sør-Øst politidistrikt lagt til Tøndberg, blir denne etaten nedlagt i sin nåværende form, og det betyr et hundretallas millioner, og enda viktigere, ti års erfaring og kulturbygging, kastet ut av vinduet. Derfor tilsier all sunn fornuft at den nye politimesteren vil få sete i Drammen.

For utviklingen av regionhovedstaden Drammen og Drammensregionen som sådan er plasseringen av Sør-Øst politidistrikt viktig. Derfor støtter også Drammens nabokommuner varmt opp om Drammens kandidatur. Nedenfor en kort film fra dagens omvisning.

IMG_0051 (1)

 

 

 

Innspill på folkemøtet

Her er noen meninger fra folkemøtet:

 • Disse bør slå seg sammen: Sande, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker, Lier, Hurum og Røyken
 • Matjord skal bevares i alle områdene hvor det er i dag
 • Bybane fra Spikkestad til Krokstadelva
 • Bevare markagrensa mellom Lier og Drammen
 • Flomsikring og slusesystemer må bygges langs fjorden, der boliger og næring plasseres
 • Mot Oslofjorden: utvikling med turisme, bolig og næring
 • En storkommune vil være en sterk stemme inn mot Oslo
 • Lierstranda: helhetlig utvikling av bolig og næring uavhengig av grenser
 • En storkommune vil være en tyngre aktør på miljø, innovasjon og næringsutvikling og kommunikasjon
Newer posts