foto

Bildet er fra seminaret før lunsj som handlet om stedsidentitet og stedsutvikling, og der også Lier, Røyken og Hurum kommuner deltok.

De fremste folkevalgte i Drammen og Svelvik tok de første forsiktige skrittene i retning av en ny kommune da de møttes i storstua i Drammen rådhus i ettermiddag.

Dermed er arbeidet med en felles politisk plattform begynt, og diskusjonen onsdag handlet mye om hva som nå er viktigst i det videre arbeiidet. Det ble samtidig uttrykt et håp om at prosessen blir så vellykket at det frister andre kommuner å bli med på laget. Det var de såkalte styringsgruppene i de to kommunene, det vil si formannskapene pluss gruppelederne som møtte, med ansatterepresentanter som observatører.

Innledningsvis understreket Drammens ordfører Tore Opdal Hansen at selve hensikten med at Drammen og Svelvik skal bli en ny kommune, er at en står bedre rustet for fremtiden når en står sammen enn om en står hver for seg. Han minnet om at en felles kommune også betyr en felles organisasjon med eksempelvis felles nominasjon til det nye kommunestyret som skal velges med virkning fra 1. januar 2020. Det får ikke bare betydning for politiske organisasjoner, men også i øvrig organisasjons- og foreningsliv. Derfor var det viktig med en god dialog med ulike lag og foreninger, en oppgave som en må starte med nå.

Svelviks ordfører Andreas Muri understreket viktigheten med at alle synspunkter kommer fram, og at det gjelder å finne en hensiktsmessig arbeidsform. Det er heller ikke hensiktsmessig å finne opp kruttet på nytt. De såkalte SAS-kommunene (Sandefjord, Andebu, Stokke) har vist vei, og en kan kikke disse i kortene. Formen på de politiske møtene bør dessuten være slik at diskusjonene ikke ender opp i vedtak, men at man heller snakker seg gjennom problemstillingene til man er enig.

Han var også opptatt av at Svelvik og Drammen tilhører hvert sitt fylke, og at en allerede nå må ta kontakt med de to fylkesmennene og fylkesordførerne for noen avklaringer i forbindelse med dette, blant annet knyttet til eksempelvis kollektivtrafikk, fylkesveier og museumsvirksomhet, virksomheter som er helt eller delvis eid av regional myndighet.

Drammen Aps gruppeleder Masud Gharahkhani understreket at dersom den politiske diskusjonen skulle bli god, måtte det skje en god jobb i administrasjonen på forhånd, slik at de politiske diskusjonene ble målrettet og konkrete, for på den måten å sikre fremdrift i prosessen.

Tove Paule, Drammen Høyres gruppeleder, var både opptatt av at stedsidentitet, altså at den lokale identiteten måtte ivaretas. Kunnskap om hverandre er nødvendig, og må ligge til grunn for alle valgene en tar.

Både Drammen Frps Jon Helgheim og Svelviks ordfører Andreas Muri fremhevet betydningen av at kommunene i tiden fram til dannelsen av en ny, felles kommune må det være «business as usual», samtidig som en ikke må starte prosesser eller gjøre vedtak som ødelegger for visjonen om en kommune. For eksempel er en hensikt med kommunereformen at det skal bli færre interkommunale selskaper. Samtidig er det galt tidspunkt å begynne endringer på dette nå. Det må eventuelt skje senere i prosessen.

Svelvik Aps Mads Hilden mente at involvering av de kommunalt ansatte var uvurderlig viktig i prosessen videre. Dette ble støttet av Drammen Høyres Tove Paule som også viste til en rapport der det heter at uten de ansattes velvillige medvirkning, blir det vanskelig å danne en ny kommune. De ansatte selv, som blant andre var representert med hovedvernombudene, sa at de så langt i prosessen følte seg ivaretatt, og understreket at det også måtte skje i fortsettelsen. Fagforbundets Elisabet S. Arntsen ønsket seg mer enn observatørstatus i fellesmøtene, dvs. mulighet til å komme med innspill.

Ordfører Tore Opdal Hansen mente det var riktig at en fortsettelsen silte mellom de tunge sakene som det tar lang tid å diskutere seg fram til, og de som det er enklere å kvittere ut. Det er hensiktsmessig å kvittere ut en del saker i hvert møte, for på den måten å få fortgang i prosessen. Tyngre saker, som eksempelvis hvordan det politiske styringssystemet i den nye kommunen skal bli, må en imidlertid bruke lang tid for å gjennomdrøfte.

Neste møte er 4. desember, og fra da av blir drøftingene mellom de to kommunene mer konkrete.