Petter Lodden 003

Fagdirektør Petter Lodden hos fylkesmannen i Vestfold mener Svelvik er et forbilde for kommunereformen, og roste Svelviks folkevalgte på et møte i Svelviks kommunereformutvalg mandag kveld.

Lodden regnes som en av våre fremste eksperter på kommunereformen, og han la ikke noe i mellom i beskrivelsen av nødvendigheten for en omfattende reform. Han understreket at kommuner er et redskap for å tjene befolkningen. Når noen omtaler kommuner nærmest menneskelige egenskaper ved å gi dem en identitet, så er man på ville veier, mente Lodden. Vår identitet skapes av de samfunnene og de stedene vi bor i, men det skjer helt uavhengige av kommunegrenser.

Størst er behovet for reform i mindre kommuner som ikke selv har fagmiljøer som er store og sterke nok til å tjene befolkningen. Det små kommuner løser dette på i dag er gjennom interkommunale samarbeidsordninger. For eksempel er det rundt 150 interkommunale samarbeidsløsninger for barnevern. Men slike løsninger er slett ikke uproblematiske, hevdet Lodden. For gjennom slike løsninger pulveriseres ansvar: Et barn som er under interkommunalt ansvar, hvem sin unge er dette egentlig, spurte Lodden som understreket behovet for at basale tjenester som barnehage, skole og barnevern bør være under folkevalgt kontroll i den enkelte kommune. Og greier ikke kommunen selv å ta dette ansvaret, ja så er kommunen per definisjon for liten.

En årsak til at Svelvik er kommet så mye lenger i reformprosessen enn andre kommuner rundt Drammensfjorden som eksempelvis Lier og Røyken, skyldes at de i utgangspunktet er store nok til å håndtere tjenestetilbudet på en god måte. Dessuten har de ikke en økonomisk situasjon som tilsier et behov for samarbeide med kommuner som er fattigere enn dem selv.

Det kan likevel hende at samarbeid kan være gunstig, eksempelvis når det gjelder samarbeid om arealutvikling, kollektivtrafikk og andre oppgaver i områder der grensene ikke har noen hensikt. Særlig gjelder dette områder som eksempelvis i Vestfold og i Drammensregionen der det er helt vanlig at man bor i én kommune, jobber i en annen og kanskje handler i en tredje. I så fall bør en stille seg spørsmålet hvor hensiktsmessige slike kommunegrenser er, mente Lodden.

De folkevalgte i Svelvik fikk mye skryt for hvordan de hadde håndtert prosessen med Drammen. Lodden mente Svelvik hadde helt rett når kommunen hadde ønsket å danne en ny kommune tidligere enn 1. januar 2020 som nå er den planlagte datoen, først og fremst fordi en da hadde sluppet at saken blir behandlet av Stortinget. Men med eksempler fra det såkalte SAS-samarbeidet (sammenslåing av de tre kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke) ga han noen gode råd før drøftingsmøtene med Drammen.

Blant annet gjelder det at drøftingene ikke drar for mye ut i tid, fordi det gjelder å holde tråden hele veien og huske hva man snakket om på sist møte før det neste finner sted. Hele fusjonsprosessen mellom SAS-kommunene tok fire måneder, og det mente Lodden var henimot optimalt tidsbruk.