drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: november 2015 (page 1 of 2)

Film av ungdom om kommunereform!

Ungdomsrådet har laget en film sammen med medieelever på Åssiden videregående skole. Filmen skal vekke engasjement for kommunereform hos ungdom. Den skal vises på kino, i reklameperioden fra desember og fram til sommeren 2016.

Se den her!

Telemark eller Akershus viktigst for Buskerud?

fylkesutvalg

Med åtte mot sju stemmer mener flertallet i fylkesutvalget at Buskerud skal fortsette nabopraten med Telemark, selv om Buskerud har lite med Telemark å gjøre.

Da var ingen enkel oppgave for fylkesutvalget å velge hvilket gjerde en skal ta den nabopraten som regjeringen har bedt om. Det rødgrønne flertallet velger å prate med alle naboer, inklusive Telemark og Østfold, mens det blå mindretallet ville se mot Vestfold, samt Asker og Bærum og dermed Akershus. Det politiske flertallet i fylkeshuset ser også til hva naboen i sør, Vestfold, mener.  Det er nemlig tverrpolitisk enighet om at Buskerud må ha en nær relasjon til Vestfold, og Vestfold insisterer på å ha med Telemark når et samarbeid med Buskerud skal utredes.

Dette misliker Høyres gruppeleder i fylkestinget, og mangeårig ordfører i Røyken, Rune Kjølstad. I fylkesutvalgets møte denne uken sa han tydelig fra at dersom Buskerud velger å gå mot Telemark i stedet for Akershus, risikerer fylkeskommunen å miste hele Hurum-halvøya. Dette området på fylkeskartet har ingen som som helst relasjon til Telemark, men har et felles arbeids- og boligmarked med Akershus, mente Kjølstad som også mente at Buskerud generelt har svært lite til felles med Telemark.

Kjølstad talte imidlertid til døve ører. På vegne av flertallspartiene i fylkestinget, la Olav Skinnes fram forslaget som ble vedtatt med åtte mot sju stemmer: – Samarbeidspartene (Ap, Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstre og SV) ønsker at Buskerud fylkeskommune takker ja til å delta i en felles utredning med Telemark og Vestfold, sa Skinnes (Sp). Flertallet presiserer at retningsvalget ikke ennå er tatt. Flertallet ønsker derimot å ha en åpen holdning til alle naboer, inklusive Telemark og Østfold.

Mindretallets forslag om at Buskerud gjennomfører en felles utredning med Akershus fylkeskommune og en felles utredning med Vestfold fylkeskommune, falt med sju mot åtte stemmer. De borgerlige partiene i fylkeutvalget er Høyre, Frp og KrF.

Bakgrunnen for at fylkesutvalget behandlet saken, er at stortingsflertallet støtter regjeringens forslag om færre fylkeskommuner.

 

 

 

Premierefest for ungdomsfilm om kommunereform

Onsdag 25 november var det premierefest på rådhuset I Drammen. Ungdomsrådets reklamefilm for kommunereformen sto i sentrum for begivenhetene. En 30 sekunders film som skal vekke nysgjerrighet hos ungdom, på hva kommunerformen er for noe og hvordan den vil påvirke dem. F.v. Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen, Ann Siren Fjerdingstad, Øvre Eiker, Andreas Muri, Svelvik, Monica Vee Bratlie, Hurum, og Eva Noren Eriksen, Røyken.

Storfint besøk overvar premieren fra flere nabokommuner.  Ordførerne (f.v.) Tore Opdal Hansen (Drammen), Ann Sire Fjerdingstad (Øvre Eiker), Andreas Muri (Svelvik), Monica Vee Bratlie (Hurum) og Eva Noren Eriksen (Røyken) møtte alle opp for å se Ungdomsrådets film.

Ungdomsrådets leder Maren Rygh ønsket alle velkommen og har styrt prosjektet trygt i havn fra bevilling av midler fra Fylkesmannen våren 2015 til lansering november 2015. Filmen skal vises på kino i 6 måneder.

Ungdom som deltok som statister i filmen

Ungdom som deltok som statister i filmen

Maren Rygh

Maren Rygh

 

Bystyret i Drammen orientert om kommunereform

Bystyret i Drammen behandlet i dag en orienteringssak om kommunereform. Saken kan du lese her.

Representanter for de ulike partiene i Drammen har alle deltatt på møter med Svelvik og andre nabokommuner. Det var ingen som tok ordet i møtet i dag, og det viser at den politiske støtten til kommunereformen er bred i Drammen.

Bystyret

Lovendringer om endring av kommunegrenser

Loven som sier hvordan folkevalgte skal håndtere kommunale grenseendringer, Inndelingsloven, er nå ute til høring. Høringsnotatet foreslår flere endringer for å forenkle prosessen rundt en kommunesammenslåing. Bystyret i Drammen behandlet i dag høringsnotatet og sa seg enig i blant annet følgende forhold:

-I stedet for å arrangere dyre nyvalg, kan en ny kommune velge et nytt kommunestyre av og blant de opprinnelige kommunestyrene, i påvente av neste kommunestyrevalg.

-Ved grenseendringer som påvirker færre enn 25% av befolkningen i en kommune, kan grenseendringen foretas uten å opprette fellesnemnd som involverer folkevalgte fra begge kommunene. Da kan istedet den største kommunen håndtere grensejusteringen med egne folkevalgte organer.

-Dersom to kommuner som skal slås sammen blir enige om størrelse på kommunestyret, navn på kommunen, fellesnemndas sammensetning og mandat, før de gjør sine lokale vedtak om kommunesammenslåing, så trenger ikke fylkesmannen arrangere felles kommunestyremøte, for å diskutere disse sakene.

Du kan lese hele høringsnotatet her Høringsnotat inndelingsloven

Gruppeleder for Ap, Masud Gharahkhani og tidligere gruppeleder for H, Johan Baumann

Gruppeleder for Ap, Masud Gharahkhani og tidligere gruppeleder for H, Johan Baumann

Gruppeleder for MDG, Ståle Sørensen

Gruppeleder for MDG, Ståle Sørensen

Ble kjent med kulturskatten Fossekleiva

svelvik 059

Fra venstre: Drammens rådmann Osmund Kaldheim, Svelvik kommunes Franzisca Aarflot og Anne Synnøve Horten, samt prosjektleder Ulla Nordgarden i Drammen.

Hva skjer med Fossekleiva og Berger museum når Drammen og Svelvik blir én kommune? I dag ble Drammens rådmann gjort kjent kulturskatten i Svelvik som er en av landets best bevarte industrisamfunn, og en kulturskatt av nasjonal betydning.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum er særlig interessant i forbindelse med at Drammen og Svelvik blir én kommune. Det er fordi bevilgninger til museer skjer fylkeskommunalt. Fossekleiva kultursenter og Berger museum er dessuten et samarbeidsprosjekt mellom Svelvik kommune, Sande kommune og Vestfold fylkeskommune, altså tre Vestfold-kommuner. Drammen kommune hører som kjent til Buskerud fylke, og dette er ett eksempel på at kommunereformen ikke bare berører kommunegrenser, men i Drammen og Svelviks tilfelle handler det også om at fylkesgrenser flyttes.

Det var Franzisca Aarflot og  Anne Synnøve Horten fra  Svelvik som viste fram Fossekleiva, som selv en kjølig novemberdag var badet i klar høstluft. Industrihistorien startet på Berger i 1879 da var og sønn Jürg og Jens Jepsen kjøpte det som da var en gård med husmannsplasser og vannfall. I løpet av ti år var et lita bygd med 50 mennesker blitt til et industrisamfunn med to ullvarefabrikker og omlag 500 innbyggere. Fremover på 1900-tallet var Berger et klassisk norsk industrisamfunn der arbeiderne bodde i fabrikkeierens boliger. Hver arbeiderbolig ble bygd for fire familier, og arbeidstiden var til å begynne med 64,5 timers uke.

Industriproduksjonen på Berger nådde etter hvert internasjonal anerkjennelse. På slutten av 1970-tallet lanserte designeren Unn Søiland Dale metervare fra Berger som ble brukt til kåper og drakter, og Berger-moten nådde catwalken i motemetropolen Paris på 1980-tallet. De kjente Berger-pleddene i mykt ull er fortsatt en bestselger.

Hva Drammen og Svelvik sammen kan få til, er det for tidlig å spå noe om. Men en god kontakt er opprettet for videreutvikling av et unikt område som i dag har rundt 5000 besøkende i året, men som har potensial til mer. Her fins det nemlig også spennende utstillinger, og skapende mennesker som representerer en bred variasjon av kunstneriske uttrykk. (klikk for større bilder)

 

 

Hvordan kan Svelvik beholde sin identitet i en storkommune?

røe

Representanter for kommunene rundt Drammensfjorden deltok denne uken på et seminar om stedsutvikling og identitet i storstua i rådhuset i Drammen. Blant innlederne var professor  Per Gunnar Røe som ga tydelige råd i prosessen mot en storkommune .

Hensikt med seminaret var å inspirere hverandre i arbeidet med fremtidig lokalsamfunnsutvikling og identitet, uavhengig av hvilke retningsvalg den enkelte kommune tar. Drammen og Svelvik kommuner inviterer til totalt tre seminar nå før jul, og i tillegg til Drammen og Svelvik, møter også representanter fra  Lier, Røyken og Hurum.

 

Utgangspunktet til Per Gunnar Røe som har samfunnsgeografi som fag, var om byutvikling og tettstedsutvikling i samme region i det hele tatt kan forenes. Kan for eksempel byen Drammen utvikle seg i takt med Svelvik, eller vil den enes utvikling hemme den andres? Poenget hans var at det er fullt mulig at begge byene får en gunstig utvikling i en felles kommune, men at det må jobbes målbevisst for å få dette til.

Røe tok utgangspunkt i de tre ulike begreper for hvor folk velger å bosette seg.  Bygda ses gjerne på som romantisk, tilbakeskuende, konservativ og anti-urban. Byen er dynamisk, mangfoldig, moderne, radikal og innovativ. Med forstedene tenker vi på den homogene og velstående middelklasse. Mye av «byveksten» (urbaniseringen) skjer ved at forstedene og kantbyene vokser.

Hva betyr dette for tettstedene rundt Drammen og Oslo? Byveksten er regional og ikke kommunal. Mennesker tiltrekkes av regionen, til byene og til fjorden. Oslo og Drammen forsyner omlandet med arbeidsplasser, kommersielle tilbud og kulturtilbud.

I dette bildet kan småbyene og tettstedene bli både sovende forsteder og levende bysatellitter. De kan altså både sovne hen eller la seg sluke av storbyen eller de kan utvikle seg i en retning der de beholder sine funksjoner, betydning og særpreg.

Den sistnevnte utviklingen kan skje både gjennom kollektiv transportinfrastruktur og en gjennomtenkt næringspolitikk, boligbygging og fortetting, mente professor Røe. For at små byer i utkanten av byene, som eksempelvis Svelvik, er det således viktig å bevare naturpreg og sosial identifikasjon. Det gjør en blant annet gjennom å unngå konkurranse med storbyen, gjennom å unngå kjøpesenterutbygging og og etablere løsrevne boområder som alle bidrar til å svekke småbyens sentrum.

Professor Røe mente at en stedsanalyse kan bidra til å forstå stedet bedre, og dermed identifisere stedets identitet. En slik analyse avdekker blant annet ulike interesser og konflikter knyttet til stedet, og gjennom dette få en bedre forståelse av de sosiokulturelle drivkreftene og konsekvensene av by- og stedsutviklingen. Derigjennom får man et bedre kunnskapsgrunnlag for administrative og politiske beslutninger.

 

 

 

 

De første skrittene mot en ny kommune

foto

Bildet er fra seminaret før lunsj som handlet om stedsidentitet og stedsutvikling, og der også Lier, Røyken og Hurum kommuner deltok.

De fremste folkevalgte i Drammen og Svelvik tok de første forsiktige skrittene i retning av en ny kommune da de møttes i storstua i Drammen rådhus i ettermiddag.

Dermed er arbeidet med en felles politisk plattform begynt, og diskusjonen onsdag handlet mye om hva som nå er viktigst i det videre arbeiidet. Det ble samtidig uttrykt et håp om at prosessen blir så vellykket at det frister andre kommuner å bli med på laget. Det var de såkalte styringsgruppene i de to kommunene, det vil si formannskapene pluss gruppelederne som møtte, med ansatterepresentanter som observatører.

Innledningsvis understreket Drammens ordfører Tore Opdal Hansen at selve hensikten med at Drammen og Svelvik skal bli en ny kommune, er at en står bedre rustet for fremtiden når en står sammen enn om en står hver for seg. Han minnet om at en felles kommune også betyr en felles organisasjon med eksempelvis felles nominasjon til det nye kommunestyret som skal velges med virkning fra 1. januar 2020. Det får ikke bare betydning for politiske organisasjoner, men også i øvrig organisasjons- og foreningsliv. Derfor var det viktig med en god dialog med ulike lag og foreninger, en oppgave som en må starte med nå.

Svelviks ordfører Andreas Muri understreket viktigheten med at alle synspunkter kommer fram, og at det gjelder å finne en hensiktsmessig arbeidsform. Det er heller ikke hensiktsmessig å finne opp kruttet på nytt. De såkalte SAS-kommunene (Sandefjord, Andebu, Stokke) har vist vei, og en kan kikke disse i kortene. Formen på de politiske møtene bør dessuten være slik at diskusjonene ikke ender opp i vedtak, men at man heller snakker seg gjennom problemstillingene til man er enig.

Han var også opptatt av at Svelvik og Drammen tilhører hvert sitt fylke, og at en allerede nå må ta kontakt med de to fylkesmennene og fylkesordførerne for noen avklaringer i forbindelse med dette, blant annet knyttet til eksempelvis kollektivtrafikk, fylkesveier og museumsvirksomhet, virksomheter som er helt eller delvis eid av regional myndighet.

Drammen Aps gruppeleder Masud Gharahkhani understreket at dersom den politiske diskusjonen skulle bli god, måtte det skje en god jobb i administrasjonen på forhånd, slik at de politiske diskusjonene ble målrettet og konkrete, for på den måten å sikre fremdrift i prosessen.

Tove Paule, Drammen Høyres gruppeleder, var både opptatt av at stedsidentitet, altså at den lokale identiteten måtte ivaretas. Kunnskap om hverandre er nødvendig, og må ligge til grunn for alle valgene en tar.

Både Drammen Frps Jon Helgheim og Svelviks ordfører Andreas Muri fremhevet betydningen av at kommunene i tiden fram til dannelsen av en ny, felles kommune må det være «business as usual», samtidig som en ikke må starte prosesser eller gjøre vedtak som ødelegger for visjonen om en kommune. For eksempel er en hensikt med kommunereformen at det skal bli færre interkommunale selskaper. Samtidig er det galt tidspunkt å begynne endringer på dette nå. Det må eventuelt skje senere i prosessen.

Svelvik Aps Mads Hilden mente at involvering av de kommunalt ansatte var uvurderlig viktig i prosessen videre. Dette ble støttet av Drammen Høyres Tove Paule som også viste til en rapport der det heter at uten de ansattes velvillige medvirkning, blir det vanskelig å danne en ny kommune. De ansatte selv, som blant andre var representert med hovedvernombudene, sa at de så langt i prosessen følte seg ivaretatt, og understreket at det også måtte skje i fortsettelsen. Fagforbundets Elisabet S. Arntsen ønsket seg mer enn observatørstatus i fellesmøtene, dvs. mulighet til å komme med innspill.

Ordfører Tore Opdal Hansen mente det var riktig at en fortsettelsen silte mellom de tunge sakene som det tar lang tid å diskutere seg fram til, og de som det er enklere å kvittere ut. Det er hensiktsmessig å kvittere ut en del saker i hvert møte, for på den måten å få fortgang i prosessen. Tyngre saker, som eksempelvis hvordan det politiske styringssystemet i den nye kommunen skal bli, må en imidlertid bruke lang tid for å gjennomdrøfte.

Neste møte er 4. desember, og fra da av blir drøftingene mellom de to kommunene mer konkrete.

Politisk plattform for Svelvik og Drammen som ny kommune

I dag startet arbeidet med å lage en politisk plattform for dannelse av en ny kommune.

Teksten i denne plattformen vil bli godkjent fortløpende og spredd, slik at befolkningene i de to kommunene kan få innsyn i god tid før eventuelle politiske vedtak. Alle møtene som omhandler plattformen er åpne, og de annonseres på denne siden i kalenderen.

Utkastet til politisk plattform finner du her Utkast Politisk plattform Svelvik og Drammen og den bygger på dokumentene skrevet av Sandefjord, Andebu og Stokke, SAS kommunen politisk plattform og Holmestrand/Hof Holmestrand og Hof_politisk plattform.

Historisk møte markerer starten på ny kommune

formannskap 10 nov 012

Fra venstre: Tove Paule (gruppeleder Drammen Høyre), ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen og og ordfører i Svelvik, Andreas Muri

De fremste folkevalgte og tillitsvalgte i Drammen og Svelvik møttes i dag 10. november til det aller første felles formannskapsmøte for de to kommunene som skal bli en ny kommune.

Slik sett ble det skrevet historie i storstua på Drammen rådhus tirsdag formiddag. Riktig nok var det ingen omfattende saksliste, men det viktigste var å forankre ideen om en ny kommune, og ikke minst at de folkevalgte kunne møtes og forsikre hverandre om viljen og evnen til samarbeid.

Tonen var den beste, og en spøkefull ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, mente til og med at de folkevalgte i to kommunene kommer til å møte hverandre så hyppig gjennom høsten at det nesten blir unaturlig ikke å feire jul sammen. Opdal Hansen ledet møtet, og innledningsvis innrømte han at de folkevalgte i Svelvik hadde rett når de hadde kritisert Drammen for å være litt trege med å komme i gang med arbeidet for sammen å danne en ny kommune. Dette har imidlertid ikke sin årsak i vond vilje, men Drammens behov for å se an om andre kommuner rundt Drammensfjorden eller i Drammensdalen ønsket å være med på laget.

Svelviks ordfører Andreas Muri (H) forsikret at det også var i Svelviks interesse at den nye kommunen ble enda større, og håpet at høstens samlinger der de såkalte fjordkommunene er invitert, bidrar til at flere får lyst til å følge Drammens og Svelviks eksempel.

Det var et behov for alle partier å uttrykke støtte til den nye kommunen, og ikke minst prosessen fram til at en ny kommune dannes. Odd Gusrud (Drammen KrF) minnet om de kloke ordene fra Senterparti-ordfører Bjarne Sommerstad i Andebu om at en ny kommune kommune ser ikke dagens lys gjennom faglige utredninger, men med politisk vilje. Gusrud var en gang en skeptiker til kommunereformen, men Sommerstad er blant dem som har overtalt ham til å se på kommunereformen med positive øyne, og han så særlig fram til hva Drammen og Svelvik kunne få til sammen. Inge Høyen (Svelvik Sp) minnet således om at årsaken til at hans partifelle Sommerstad i Andebu er blitt en sterk tilhenger av at Andebu slår seg sammen med Sandefjord og Stokke, er storebroren Sandefjords raushet. Han håpet således at Drammen kunne vise like stor raushet med Svelvik som det Sandefjord har vist med Andebu.

Det fikk Høyen en rekke forsikringer om. Dette får vi til, sa Jannike Thorsen (Drammen Høyre). – Viljen er der, rett og slett fordi dette er en god løsning. Det samme sa Drammen Venstres varaordfører Yousuf Gilani som minnet om at en ny kommune også er Venstres politikk, og dessuten var han opptatt av å skape en stemning av åpen, god og gjensidig tillitvekkende tone mellom de folkevalgte i Drammen og Svelvik. Merete Andrea Risan, Drammen Aps fungerende gruppeleder, forsikret at Drammen Ap gleder seg til å være med på å skape en ny kommune. Drammen Frps gruppeleder Jon Helgheim oppsummerte slik:

«Vi står samlet om dette i Drammen. Vi, det vil si hele Drammens-samfunnet er svært tydelige på at vi ønsker å gjennomføre prosessen med å skape en ny gommune på en god måte. Drammen er dessuten takknemlige for at Svelvik så klart og tydelig har signalisert ønsket om et ny kommune. Jeg forstår at Svelvik ønsker fortgang i dette arbeidet. Det gjør vi også, og vi ønsker at flest mulig kommuner slutter seg til vårt fellesskap», sa Helgheim.

Mange i de to formannskapene ønsket å vite siste nytt om hvordan de øvrige kommunene stiller seg til å danne en ny kommune , Fjordbyen. Hvor mye energi bør vi bruke på dette, spurte Jannike Thorsen. Hun fikk svar av Tore Opdal Hansen som mente at akkurat nå er det lite Drammen og Svelvik kan gjøre. Røyken, Hurum og Lier må selv finne ut av hva de ønsker, og dette arbeidet for å finne ut av sitt retningsvalg.

Neste uke møtes representanter for alle kommunene i Fjordbyen (Drammen, Svelvik, Lier, Røyken og Hurum) til et seminar. Der vil også samtalene mellom Drammen og Svelvik fortsette. (klikk på bildene for større versjoner)

Fra venstre: Merete Andrea Risan (Ap), Tove Paule (H), ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen, ordfører Andreas Muri, Svelvik, Mads Hilden, Ap og varaordfører Yousuf Gilani, Drammen

Fra venstre: Merete Andrea Risan (Ap), Tove Paule (H), ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen, ordfører Andreas Muri, Svelvik, Mads Hilden, Ap og varaordfører Yousuf Gilani, Drammen

formannskap 10 nov 004formannskap 10 nov 005

Det var god stemning på det første felles formannskapsmøtet mellom Drammen og Svelvik.

Det var god stemning på det første felles formannskapsmøtet mellom Drammen og Svelvik.

 

 

Older posts